POZIV ZA UČEŠĆE U ISTRAŽIVANJU O UČESTALOSTI, UZROCIMA I POSLEDICAMA NASILNOG PONAŠANJA NAD ZDRAVSTVENIM RADNICIMA
četvrtak, 17 avgust 2017 14:49

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 25.07.2017. godine održan je sastanak Komisije za bezbednost zdravstvenih radnika formirane od strane Ministarstva zdravlja R.S od 18.01.2016.godine, br.rešenja 119/01-26/2016-02 čiji je član i direktor Komore biohemičara Srbije, na kome je predložen set aktivnosti i doneta odluka da se članovima Кomora u državnom i privatnom sektoru na svim nivoima zdravstvene zaštite pošalje Upitnik sa temom bezbednosti zdravstvenih radnika kako bi se utvrdila zastupljenost nasilja, njeni uzroci i posledice i bile predložene što efikasnije preventivne mere, kao i načini sankcionisanja nasilnog ponašanja.

Upitnik o učestalosti, uzrocima i posledicama nasilnog ponašanja nad zdravstvenim radnicima možete naći i popuniti ovde, a isti će Vam biti upućen i putem mail-a.

Molimo Vas da uzmete učešće i odgovorite na Upitnik kako bi se što realnije sagledala bezbedonosna situacija u radnom okruženju članova Komore biohemičara Srbije.

Srdačan pozdrav,

Prim. dr sc. med. Slavica Cimbaljević, s.r.
Direktor Komore biohemičara Srbije,
Član Komisije za bezbednost zdravstvenih radnika
Poslednje ažurirano ( petak, 18 avgust 2017 09:00 )
 
PRIJAVA NASILJA NAD BIOHEMIČARIMA
petak, 11 avgust 2017 17:50

Poštovane koleginice i kolege, od danas preko internet stranice Komore biohemičara Srbije možete da podnesete onlajn Prijavu nasilja na radnom mestu.

Komora biohemičara Srbije će nastaviti rad na tekućim preventivnim merama kao i zalaganje za izmenama zakonske regulative kako bi se smanjila pojava fizičkog i verbalnog nasilja nad zdravstvenim radnicima. Cilj nam je da članovi komore imaju osećaj bezbednosti i sigurnosti na svom radnom mestu i da na taj način mogu da se na najprofesionalniji način posvete obavljanju svojih poslova, uz uspostavljanje međusobno poverljivog odnosa pacijent- zdravstveni radnik.

Direktor Komore biohemičara Srbije
Prim. dr sc. med Slavica Cimbaljević

Vidi detaljnije: PRIJAVA NASILJA NAD BIOHEMIČARIMA

 

Poslednje ažurirano ( petak, 11 avgust 2017 19:37 )
 
KOMISIJA ZA BEZBEDNOST ZDRAVSTVENIH RADNIKA
četvrtak, 03 avgust 2017 10:27

Poštovane koleginice i kolege,

Obaveštavamo Vas da je Кomisija za bezbednost zdravstvenih radnika formirana od strane Ministarstva zdravlja RS od 18. 01. 2016. godine, br. rešenja 119/01-26/2016-02 čiji je član i direktor Komore biohemičara Srbije, intenzivirala sastanke u pogledu iznalaženja rešenja po pitanju bezbednosti zdravstvenih radnika, kao i da su preduzete aktivnosti koje će dovesti do unapređenja bezbednosti zdravstvenih radnika.

Shodno tome dana 25. 07. 2017. godine održan je sastanak Komisije na kome je predložen set aktivnosti i doneta odluka da se članovima Кomora u državnom i privatnom sektoru na svim nivoima zdravstvene zaštite pošalje Upitnik sa temom bezbednosti zdravstvenih radnika kako bi se utvrdila zastupljenost nasilja, njeni uzroci i posledice i bile predložene što efikasnije preventivne mere, kao i načini sankcionisanja nasilnog ponašanja.

Кomora biohemičara Srbije će u saradnji sa svojim članovima, Ministarstvom zdravlja RS i ostalim institucijama i organima nastaviti rad na iznalaženju rešenja i unapređenju bezbednosti svih zdravstvenih radnika u Srbiji o čemu ćemo Vas obaveštavati.


Direktor Кomore biohemičara Srbije
Prim. dr sc. med. Slavica Cimbaljević

 
ZBIRNA TABELA KOMORE BIOHEMIČARA SRBIJE - APRIL 2017.
utorak, 23 maj 2017 11:43Na osnovu člana 154. stav 2. tačka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (''Sl. glasnik RS'' 107/05, 72/09-dr.zakon, 88/10, 99/10 i 57/11) Zdravstveni savet Srbije je doneo

O D L U K U

o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (u daljem tekstu: KE) prispelih na osnovu Javnog poziva objavljenog na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije i u sredstvima javnog informisanja 28.12.2016. godine (broj: 153-02-4320/2016-01) u aprilskom roku 2017. godine

Akreditovani su svi programi kontinuirane edukacije sa dodeljenim bodovima koji su navedeni u Zbirnoj tabeli ocenjenih programa KE, koja čini prilog ove odluke (dokument pod nazivom: Zbirna tabela KOMORE BIOHEMIČARA april 2017). Odluka je objavljena i na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije istog datuma kada je i ova odluka doneta. Organizatori kontinuirane edukacije čiji su programi akreditovani mogu polaznicima koji uspešno obave edukaciju dodeljivati broj bodova naveden u Zbirnim tabelama ocenjenih programa KE.

Programi KE akreditovani ovom odlukom mogu se realizovati u jednom ili više navrata do 19.05.2018. godine.

Organizatori akreditovanih programa KE su obavezni da u pisanoj formi obaveste Zdravstveni savet i nadležne komore zdravstvenih radnika, najkasnije tri nedelje ranije, o vremenu i mestu održavanja edukacije, a kod održavanja stručnog sastanka samo u slučaju promene navedenog termina. Posle sprovedene edukacije potrebno je dostaviti izveštaj o održanom akreditovanom programu kontinuirane edukacije Zdravstvenom savetu i nadležnim komorama, u roku od 15 dana od dana održavanja tog programa. Izveštaj treba da sadrži sledeće podatke: akreditacioni broj programa, datum donošenja odluke kojom je program akreditovan, dodeljen broj bodova za predavače i učesnike, spisak predavača i učesnika sa brojem licence i rezultate evaluacije (obavezna prosečna ocena opšte evaluacije programa kontinuirane edukacije). Rezultati evaluacije ne odnose se na stručne sastanke (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike «Službeni glasnik RS», broj 2/11).

Organizatori akreditovanih programa KE su u obavezi da izdaju potvrdu o odslušanoj kontinuiranoj edukaciji najkasnije 3 nedelje od sprovedene kontinuirane edukacije.

Primedbe na Odluku o akreditaciji programa KE moraju se dostaviti poštom Zdravstvenom savetu Srbije (Nemanjina 22-26, 11000 Beograd) u roku od 15 dana od dana objavljivanja Odluke na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije.


Predsednik Zdravstvenog saveta Republike Srbije
Akademik Dragan Micić


 
«StartPrethodni12345678910SledećiKraj»

Strana 1 od 18