Arhiva vesti
Centar za kontinuiranu edukaciju Farmaceutskog fakulteta u Beogradu

Naslov kursa:
Rutinska analiza urina u savremenoj laboratorijskoj praksi – izvođenje i klinički značaj

Koordinator: Prof  dr Violeta Dopsaj
Vreme i mesto održavanja kursa: 20. 06. 2009., Farmaceutski fakultet
Profil slušalaca: medicinski i klinički biohemičari, kandidati visokog stručnog obrazovanja zdravstvenog profila
Predviđeni broj slušalaca: 30 - 50

Cilj kursa

Cilj kursa je da učesnici unaprede znanja o savremenom i aktuelnom pristupu rutinskoj analizi urina, preporučenim standardima u prenaličkoj pripremi za pacijente i laboratoriju, multiparametarskom određivanju biohemijskih sastojaka urina test trakama, vizuelnoj, semi-automatskoj i automatskoj metodi i prednostima i ograničenjima primenjenih metoda, značaju primene konfirmatornih testova u okviru savremene rutinske analize urina, referentnim intervalima i kritičnim vrednostima pojedinih sastojaka urina, laboratorijskim vodičima kroz rutinski pregled urina, kliničkom značaju sastojaka urina i sedimenta urina u rutinskom pregeledu urina.

Metode rada


Predavanja ex katedra, praktična nastava (analiza slučajeva, interpretacija rezultata, analiza slučajeva)
Provera stečenih znanja: ulazno-izlazni test
 
Plan realizacije kursa

09,00 - 09,30 h    Registracija učesnika i podela materijala
09,30 - 10,00 h    Ulazni test znanja
10,00 - 11,00 h    Rutinska analiza urina – nekada i sada - Prof Violeta Dopsaj                  
11,00 - 11,30 h    Klinički značaj hematurije, proteinurije i leukociturije - Prof Sanja Simić-Ogrizović
11,30 - 12,30 h    Radionica – interpretacija rezultata, diskusije, prikaz slučajeva - Ana Radović, Violeta Dopsaj, Sanja Simić-Ogrizović
12,30 - 13,00 h    Pauza
13,00 - 14,00 h    Prikaz laboratorijskih vodiča u rutinskoj analizi urina - Prof Violeta Dopsaj
14,00 - 14,30 h    Sediment urina u rutinskoj analizi urina - Dr sci Nataša Lalić
14,30 - 15,00 h    Značaj analize urina u ispitivanju kalkuloze urinarnog trakta - Prof Sanja Simić-Ogrizović
15,00 - 15,30 h    Pauza
15,30 - 16,30 h    Radionica – interpretacija rezultata, diskusije, prikaz slučajeva - Ana Radović, Violeta Dopsaj, Nataša Lalić, Sanja Simić-Ogrizović
16,30 - 17,00 h    Izlazni test znanja i podela sertifikata

Последње ажурирано ( уторак, 08 септембар 2009 23:20 )