JAVNI POZIV ZA AKREDITACIJU KME U 2012. GODINI
ShareZdravstveni savet Srbije raspisuje

JAVNI POZIV

za akreditaciju programa kontinuirane edukacije

Svi zainteresovani subjekti koji mogu sprovoditi postupak kontinuirane edukacije (u daljem tekstu: KE) zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika prema Pravilniku o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike (''Službeni Glasnik RS'', br. 2/11) treba da dostave poštom svoje predloge programa nadležnoj Komori zdravstvenih radnika :

Lekarska komora Srbije (ul. Kraljice Natalije 1-3, 11000 Beograd)

Stomatološka komora Srbije (ul. Terazije 1, 11000 Beograd)

Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije
(ul. Pilota Mihajla Petrovića 5-a, 11000 Beograd)

Komora biohemičara Srbije (ul. Stojana Aralice 10/3, I sprat, 11070 Beograd)

Farmaceutska komora Srbije (ul. Dečanska 8a, 11000 Beograd)

Programe KE za zdravstvene saradnike treba dostaviti kancelariji Zdravstvenog saveta Srbije (ul. Nemanjina 22-26, 11000 Beograd).

Programi se dostavljaju u jednom primerku. Svaki program se mora posebno prijaviti i priložiti u posebnoj koverti. Programi KE se mogu dostaviti:

- od 15. do 30. januara 2012,
- od 1. do 15. aprila 2012,
- od 1. do 15. jula 2012. i
- od 1. do 15. oktobra 2012. godine.

Zdravstveni savet će razmatrati samo kompletne predloge programa kontinuirane edukacije, koji obuhvataju:

1. Popunjenu „Prijavu za akreditaciju programa kontinuirane edukacije“ koja se može preuzeti sa veb stranice Zdravstvenog saveta. U prijavi mora da bude naveden tačan datum izvođenja KE, a u slučaju promene termina organizator je dužan da o tome obavesti nadležnu komoru najmanje tri nedelje pre izvođenja KE.
2. „Prijava za akreditaciju programa kontinuirane edukacije“ mora da bude potpisana i pečatom overena od strane organizatora KE.
3. Sažetak programa edukacije dužine do 500 reči, sa maksimalno 5 referenci.
4. Program KE mora da sadrži satnicu, teme i predavače.
5.Kratke biografije predavača, sa podacima o njihovim kvalifikacijama/iskustvu za sprovođenje predloženog edukativnog programa (u formatu datom na veb stranici Zdravstvenog saveta). Dovoljan je elektronski potpis predavača na datom formularu.
6. Potpisom i pečatom overenu odluku organa nadležnog za recenziranje (kontrolu kvaliteta) programa KE u okviru ustanove/udruženja predlagača kojom se potvrđuje da je prijavljeni program KE odobren i recenziran. Predavač/organizator KE ne može da bude recezent svog sopstvenog programa KE.
7. Svako udruženje koje akredituje program KE dužno je da dostavi fotokopiju rešenja o registraciji od strane Agencije za privredne registre.

Rezultate akreditacije Zdravstveni savet Srbije će objaviti na svojoj veb stranici u vidu Zbirne tabele ocenjenih programa KE i to: 1. marta 2012, 17. maja 2012, 16. avgusta 2012. i 15. novembra 2012. godine.


Predsednik Radnog tela Zdravstvenog saveta za akreditaciju programa KE
Prof. dr Sandra Šipetić-Grujičić s.r.

Predsednik Zdravstvenog saveta
prof.dr Dragan Delić s.r.
Share
 
7th EFCC SYMPOSIUM FOR BALKAN REGION
SharePreuzmi: (7efcc_2011.pdf 700 KB)
Share
Poslednje ažurirano ( utorak, 31 maj 2011 18:38 )
 
ODLUKA O VISINI ČLANARINE I NADOKNADA ZA 2012.
ShareNa osnovu člana 7., stava 1., tačke 8. i 9. Zakona o Komorama („Sl. glasnik RS“, br. 107/05), Skupština Komore biohemičara Srbije na svojoj IV sednici održanoj 02. 02. 2012. godine, donela sledeću:

O D L U K U
o visini članarine i nadoknada za 2012. godinu.


I
- Iznos članarine u Komori biohemičara Srbije za 2012. godinu je 10.000,00 dinara, koja se može platiti u celosti, u dva jednaka dela po 5.000,00 dinara (I deo najkasnije do 15. aprila 2012. godine i II deo do 15. jula 2012. godine) ili u jednakim mesečnim anuitetima odbijanjem-administrativnom zabranom od ličnog dohodka u iznosu od 833,33 dinara;

- Iznos upisnine u Imenik Komore u 2012. godini je 3.000,00 dinara;
- Iznos za izdavanje Licence u 2012. godini je 5.000,00 dinara;
- Iznos za izdavanje izvoda iz Imenika u 2012. godini je 1.000,00 dinara;
- Iznos za izdavanje potvrda u 2012. godini je 200,00 dinara.


II
Na ovu Odluku je saglasnost dalo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
br. 500-01-241/2012-02 od 10. 02. 2012. godine.


III
Ova Odluka objavljena je u „Sl. glasniku RS“, br. 12 od 21. 02. 2012. godine.

Share
Poslednje ažurirano ( petak, 06 april 2012 13:29 )
 
IZVEŠTAJ O OSTVARENIM AKTIVNOSTIMA KBS
ShareIZVEŠTAJ O OSTVARENIM AKTIVNOSTIMA KBS U 2010. GODINI
SA PLANOM RADA KOMORE ZA 2011. GODINU
(usvojen nа II sednici Skupštine KBS, održаne 24. 12. 2010. godine)

Izveštaj o aktivnostima Komore biohemičara Srbije (KBS) u toku 2010. godine, nosi sa sobom dve ključne stvari. Prva je realizacija godišnjeg plana donesenog na VI redovnoj sednici Skupštine KBS, odžanoj 22. marta 2010. godine u Beogradu, u skladu sa strategijom i opštim i specifičnim ciljevima rada Komore, usaglašenih sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o Komorama zdravstvenih radnika i Statutom KBS. Drugo predstavlja činjenica da su juna meseca održani izbori u KBS i da je konstituisan nov saziv Skupštine na sednici održanoj 18. juna 2010. godine.

Share
Poslednje ažurirano ( petak, 11 februar 2011 13:26 )
Opširnije...
 
ODLUKA NA OSNOVU PRIGOVORA ZA SEPTEMBAR 2010.
Share
Republika Srbija
ZDRAVSTVENI SAVET
Broj: 153-02-4246/2010-02
Datum: 17.12.2010. godine
B e o g r a d

Nemanjina 22-26
Beograd
Tel.: +381 11 3616 244
E-mail: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs


Na osnovu člana 154. stav 2. t.6 Zakona o zdravstvenoj zaštiti (''Sl. Glasnik RS'' 107/05)
Zdravstveni savet Srbije donosi

O D L U K U

o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (KE) NAKNADNO prispelih na osnovu javnog poziva objavljenog na internet stranici Zdravstvenog saveta i u sredstvima javnog informisanja u decembru 2009. godine, koji su naknadno dopunjeni ili razmatrani na osnovu prigovora na odluku Zdravstvenog saveta od 29.10.2010.

Akreditovani su svi programi kontinuirane edukacije sa dodeljenim bodovima kao što je navedeno u dokumentu pod nazivom Tabela-PRIGOVORI-septembar 2010, koji čini prilog ove odluke i objavljen je na internet stranici Zdravstvenog saveta Republike Srbije istog datuma kada i ova odluka. Organizatori kontinuirane medicinske edukacije čiji su programi akreditovani mogu polaznicima koji uspešno obave edukaciju dodeljivati broj bodova naveden u zbirnoj tabeli, koja je u prilogu ove odluke.

Organizatori akreditovanih programa KE su obavezni da u pisanoj formi obaveste nadležnu Komoru o tačnom terminu održavanja edukacije najmanje 21 dan ranije, kao i da po obavljenoj edukaciji dostave nadležnoj Komori izveštaj, koji će sadržavati broj polaznika, rezultat provere znanja polaznika i rezultat evaluacije kvaliteta edukacije od strane polaznika.

Link: Tabela_PRIGOVORI_septembar 2010.xls

Predsednik Radnog tela Zdravstvenog                     Predsednik Zdravstvenog saveta
saveta za akreditaciju programa KE                          Prof. dr. Dragan Delić
Prof. dr Sandra Šipetić-Grujičić
Share
Poslednje ažurirano ( utorak, 04 decembar 2012 10:15 )
 
«StartPrethodni11121314151617181920SledećiKraj»

Strana 12 od 22