ELEKTROFORETSKE I IMUNOLOŠKE TEHNIKE U SAVREMENOJ LABORATORIJSKOJ DIJAGNOSTICI
SharePRIJAVA ZA UČEŠĆE NA KURSU KONTINUIRANE EDUKACIJE (PDF, 137 KB)

Poštovane koleginice-kolege,

Obaveštavamo vas da je Programski savet Centra za kontinuiranu medicinsku edukaciju Društva medicinskih biohemičara Srbije doneo odluku o održavanju Devetnaestog edukativnog seminara sa temom


ELEKTROFORETSKE I IMUNOLOŠKE TEHNIKE U SAVREMENOJ LABORATORIJSKOJ
DIJAGNOSTICI

Kurs će se održati u petak, 08. marta 2013. godine od 09,00 do 17,30 časova u Hotelu „M“, Bulevar  Oslobođenja
56a, Beograd.

Kordinatori kursa: Prim. Dr sci. Zorica Šumarac i Prim. Dr sci. Marijana Dajak
Profil slušalaca: biohemičari, lekari, farmaceuti, zdravstveni tehničari, zdravstveni saradnici
Predviđeni broj učesnika je 250. Prijave se primaju do 01. marta 2013. godine.

Cilj kursa: Upoznavanje sa elektroforetskim tehnikama. Primena elaktroforetskih tehnika u dijagnostici plazmaproliferativnih bolesti i multiple skleroze. Upoznavanje sa laboratorijskom dijagnostikom autoimunskih bolesti jetre.   Upoznavanje   sa   laboratorijskom dijagnostikom autoimunskih reumatskih bolesti. Prikaz  otkrivanja i identifikacije varijanti hemoglobina. Prikaz razdvajanja i identifikacije izoenzima alkalne fosfataze.

Metode rada: 7 predavanja i 1 radionica

Materijal: elektronska forma predavanja (CD)
Provera stečenih znanja: ulazni i završni test znanja

Kotizaciju za učešće u iznosu od 6.000,00 dinara, treba uplatiti na tekući račun Društva medicinskih biohemičara
Srbije broj: 255-0006390101000-02, bez poziva na broj.

Kurs je u toku akreditacije kod Zdravstvenog saveta Srbije kao domaći kurs I kategorije koji za učesnike nosi 6 (šest)
i za predavače 11 (jedanaest) bodova.

Organizator je Društvo medicinskih biohemičara Srbije koji vodi evidenciju i izdaje sertifikat o učešću. Kotizacija uključuje učešće, elektronsku formu predavanja (CD) i sertifikat o učešću na seminaru. U toku održavanja seminara učesnicima će biti obezbeđen obrok.

Prijavljivanje se može izvršiti isključivo popunjavanjem prijave i slanjem iste faksom na broj 011/361 56 31 ili
011/366 36 56, kao i mejlom na adresu: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli .

Uz srdačne pozdrave,
ORGANIZATORI KURSA


PROGRAM KONTINUIRANE EDUKACIJE
ELEKTROFORETSKE I IMUNOLOŠKE TEHNIKE U SAVREMENOJ LABORATORIJSKOJ DIJAGNOSTICI

Hotel „M“ Beograd petak, 08. mart 2013. godine

 

Satnica

Tema

Metod

obuke*

Predavač

9,00 10,00

Registracija i podela materijala

 

 

10,00 10,15

Informacije o radu DMBS

 

Prim. Dr sci. med Zorica Šumarac, spec. med. biohemije

Predsednik DMBS

10,15 10,45

Ulazni test znanja

ulazni test

znanja

 

10,45 11,30

Elektroforetske tehnike razdvajanja i identifikacije proteina seruma i urina

predavanje

Prim. Mr ph Ivana Obradović, spec. med. biohemije

Centar za medicinsku biohemiju,

Klinički centar Srbije, Beograd

11,30 12,15

Laboratorijska dijagnostika plazmaproliferativnih bolesti

predavanje

Prof. Dr sci. med Zoran Mijušković Institut za medicinsku biohemiju, Vojnomedicinska akademija, Beograd

12,15 12,30

Pauza za kafu

 

 

12,30 13,00

Serološka dijagnostika autoimunskih bolesti jetre

predavanje

VNS Dr sci. med Slađana Andrejević, spec. interne medicine

Klinika za alergologiju i imunologiju,

Klinički centar Srbije, Beograd

13,00 13,30

Laboratorijska dijagnostika autoimunskih reumatskih bolesti

predavanje

Doc. Dr sci. med Mirjana Šefik Bukilica, spec. interne medicine

Institut za reumatologiju, Medicinski fakultet, Beograd

13,30 14,30

Pauza za ručak

14,30 15,00

Elektroforetske tehnike razdvajanja i identifikacije varijanti hemoglobina

predavanje

Prim. Dr sci. ph Marijana Dajak, spec. med. biohemije

Centar za medicinsku biohemiju,

Klinički centar Srbije, Beograd

15,00 15,30

Izoelektrično fokusiranje likvora u

dijagnostici multiple skleroze

predavanje

Dr med Dušanka Marković, spec. imunologije

Centar za medicinsku biohemiju,

Odsek za imunohemiju, Kabinet za imunologiju

Klinički centar Niš, Niš

15,30 16,00

Elektroforetsko razdvajanje izoenzima ukupne alkalne fosfataze

predavanje

Mr ph Neda Milinković, spec. med. biohemije

Centar za medicinsku biohemiju, Klinički centar Srbije, Beograd

16,00 17,00

Radionica

rad u grupi

 

17,00 17,30

Zavni test znanja

zavni test znanja

 


PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA KURSU KONTINUIRANE EDUKACIJE (PDF, 137 KB)

Share
Poslednje ažurirano ( ponedeljak, 04 mart 2013 16:47 )
 
ODLUKA O AKREDITACIJI KE ZA JANUAR 2013.
ShareNa osnovu člana 154. stav 1. tačka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (''Sl. Glasnik RS'', broj 107/05, 72/09-dr.zakon, 88/10, 99/10 i 57/11) Zdravstveni savet Srbije je doneo

O D L U K U

o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (u dalјem tekstu: KE) prispelih na osnovu Javnog poziva objavlјenog na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije i u sredstvima javnog informisanja 10.12.2012. godine (broj: 153-02-3934/2012-01) u januarskom roku 2013. godine

Akreditovani su svi programi kontinuirane edukacije sa dodelјenim bodovima koji su navedeni u Zbirnim tabelama ocenjenih programa KE, koje čine prilog ove odluke (dokumenti pod nazivom: Zbirna tabela LEKARSKE KOMORE januar 2013, Zbirna tabela FARMACEUTSKE KOMORE januar 2013, Zbirna tabela KOMORE MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA januar 2013, Zbirna tabela STOMATOLOŠKE KOMORE januar 2013, Zbirna tabela KOMORE BIOHEMIČARA januar 2013, Zbirna tabela za ZDRAVSTVENE SARADNIKE januar 2013). Odluka je objavlјena i na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije istog datuma kada je i ova odluka doneta. Organizatori kontinuirane edukacije čiji su programi akreditovani mogu polaznicima koji uspešno obave edukaciju dodelјivati broj bodova naveden u Zbirnim tabelama ocenjenih programa KE.

Programi KE akreditovani ovom odlukom mogu se realizovati u jednom ili više navrata do 01.03.2014. godine.

Organizatori akreditovanih programa KE su obavezni da u pisanoj formi obaveste Zdravstveni savet i nadležne komore zdravstvenih radnika, najkasnije tri nedelјe ranije, o vremenu i mestu održavanja edukacije, a kod održavanja stručnog sastanka samo u slučaju promene navedenog termina. Posle sprovedene edukacije potrebno je dostaviti izveštaj o održanom akreditovanom programu kontinuirane edukacije Zdravstvenom savetu i nadležnim komorama, u roku od 15 dana od dana održavanja tog programa. Izveštaj treba da sadrži sledeće podatke: akreditacioni broj programa, datum donošenja odluke kojom je program akreditovan, dodelјen broj bodova za predavače i učesnike, spisak predavača i učesnika sa brojem licence i rezultate evaluacije (obavezna prosečna ocena opšte evaluacije programa kontinuirane edukacije). Rezultati evaluacije ne odnose se na stručne sastanke (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike «Službeni glasnik RS», broj 2/11).

Organizatori akreditovanih programa KE su u obavezi da izdaju potvrdu o odslušanoj kontinuiranoj edukaciji najkasnije 3 nedelјe od sprovedene kontinuirane edukacije.

Primedbe na Odluku o akreditaciji programa KE moraju se dostaviti poštom Zdravstvenom savetu Srbije (Nemanjina 22-26, 11000 Beograd) u roku od 15 dana od dana objavlјivanja Odluke na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije.


Predsednik Radnog tela ZSS za akreditaciju programa KE
Prof. dr Sandra Šipetić Grujičić s.r.
PREDSEDNIK
Prof. dr Dragan Delić s.r.
Share
Poslednje ažurirano ( ponedeljak, 04 mart 2013 16:17 )
 
SPISAK DOKUMENATA USVOJENIH NA V SEDNCI SKUPŠTINE KBS
ShareDokumenti usvojeni na V sednici Skupštini KBS, održanoj 29.01.2013. godine u Beogradu
:

- Izveštaj o ostvarenim aktivnostima KBS u 2012., sa planom rada za 2013.
- Izveštaj o radu Upravnog odbora KBS u 2012., sa planom rada za 2013.


Share
Poslednje ažurirano ( ponedeljak, 25 februar 2013 17:19 )
 
ShareNa osnovu člana 7., stava 1., tačke 8. i 9. Zakona o Komorama zdravstvenih radnika („Sl. glasnik RS“,  br. 107/05 i 99/2010), Skupština Komore biohemičara Srbije je, na svojoj III sednici održanoj 12. 02. 2015. godine, donela sledeću


O D L U K U
o visini članarine i nadoknada za 2015. godinu.

- Iznos članarine u Komori biohemičara Srbije u 2015. godini je 10.000,00 dinara, koja se može platiti u celosti,
  u dva jednaka dela po 5.000,00 dinara (I deo najkasnije do 31. marta 2015. godine i II deo do 15. jula 2015. godine)
  ili u jednakim mesečnim anuitetima odbijanjem-administrativnom zabranom od ličnog dohodka u iznosu od 833,33 dinara;
- Iznos članarine za dobrovoljne članove Komore biohemičara Srbije u 2015. godini je 5.000,00 dinara,
  koja se može platiti u celosti ili u dva jednaka dela;
- Iznos upisnine u Imenik Komore u 2015. godini je 3.000,00 dinara (plaća se samo jednom pri upisu u Komoru);
- Iznos za izdavanje Licence u 2015. godini je 5.000,00 dinara
 
(plaća se prilikom izdavanja licence jednom u toku jednog licencnog perioda od sedam godina);
- Iznos za izdavanje izvoda iz Imenika u 2015. godini je 1.000,00 dinara
 
(plaća se jednom u toku jednog licencnog perioda od sedam godina);
- Iznos za izdavanje potvrda u 2015. godini je 200,00 dinara
  (plaća se jednom u toku jednog licencnog perioda od sedam godina).

Na ovu Odluku je saglasnost dalo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije br. 500-01-251/2015-02 od 20. 02. 2015. godine.

Odluka je objavljena u Sl. glasniku RS br. 22 od 27. 02. 2015. godine.

Ukupan iznos dela ili cele članarine možete uplatiti na tekući račun Komore biohemičara Srbije broj
160-275336-23, Banca Intesa a.d., Beograd.


Share
Poslednje ažurirano ( utorak, 03 mart 2015 12:35 )
 
INFORMACIJA O VISINI ČLANARINE U KBS ZA 2013. GODINU
ShareNa osnovu člana 7., stava 1., tačke 8. i 9. Zakona o Komorama („Sl. glasnik RS“, br. 107/05), Skupština Komore biohemičara Srbije na svojoj V sednici održanoj 29. 01. 2013. godine, donela sledeću:


O D L U K U
o visini članarine i nadoknada za 2013. godinu.

- Iznos članarine u Komori biohemičara Srbije za 2013. godinu je 10.000,00 dinara, koja se može platiti u celosti, u dva jednaka dela po 5.000,00 dinara (I deo najkasnije do 31. marta 2013. godine i II deo do 15. jula 2013. godine) ili u jednakim mesečnim anuitetima odbijanjem-administrativnom zabranom od ličnog dohodka u iznosu od 833,33 dinara;
- Iznos upisnine u Imenik Komore u 2013. godini je 3.000,00 dinara;
- Iznos za izdavanje Licence u 2013. godini je 5.000,00 dinara;
- Iznos za izdavanje izvoda iz Imenika u 2013. godini je 1.000,00 dinara;
- Iznos za izdavanje potvrda u 2013. godini je 200,00 dinara.


Na ovu Odluku je saglasnost dalo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije br. 500-01-357/2013-04 od 14. 02. 2013. godine.


Ukupan iznos dela ili cele članarine možete uplatiti na tekući račun Komore biohemičara Srbije broj 160-275336-23, Banca Intesa a.d., Beograd.

Share
Poslednje ažurirano ( petak, 01 novembar 2013 15:58 )
 
«StartPrethodni11121314151617181920SledećiKraj»

Strana 12 od 26