KME NA MEDICINSKOM FAKULTETU U BEOGRADU
ShareUNIVERZITET U BEOGRADU – MEDICINSKI FAKULTET
CENTAR ZA KONTINUIRANU MEDICINSKU EDUKACIJU
Rukovodilac Centra
Prodekan Medicinskog fakulteta
Prof. dr Predrag Peško

"TUMORSKI MARKERI U UROLOŠKOJ ONKOLOGIJI"
5. oktobar 2012., od 930 do 17h, SVEČANA SALA DEKANATA MEDICINSKOG FAKULTETA, BEOGRAD

RUKOVODIOCI: doc. dr Marija Plješa-Ercegovac i doc. dr Dejan Dragičević,
Medicinski fakultet Beograd

Preuzmi program: KME_5.10.pdf (132 KB)

O KURSU: Urološka onkologija predstavlja značajan deo opšte urološke prakse. Istraživanja poslednjih nekoliko godina dala su značajan doprinos razumevanju mehanizama nastanka, progresije i lečenja najčešćih uroloških tumora, kao što su karcinom prostate, mokraćne bešike, bubrežnog parenhima i testisa. Pored značajnog napretka u lečenju ovih tumora, gde je danas dominantan individualizovani pristup, veoma značajnu ulogu ima i napredak u oblasti dijagnostike, odnosno primene tumorskih markera. Naime, primena tumorskih markera u kliničkoj praksi vodi boljem razumevanju procesa kancerogeneze, što može olakšati razvoj efikasnijih i specifičnijih lekova sa minimalnim efektom sistemske toksičnosti.

Tumorski markeri predstavljaju heterogenu grupu jedinjenja i najveći broj tumorskih markera se može svrstati u antigene, hormone, enzime ili specifične proteine. Idealan tumorski marker trebalo bi da bude prisutan isključivo u tumorskim ćelijama i da bude specifičan za određeni tumor. Pored toga, trebalo bi da bude jasno povezan sa malignim procesom, da njegov nivo korelira sa tumorskom masom, da ukazuje na specifičan histološki tip, stadijum bolesti i lokalizaciju tumora, kao i da poseduje prognostički značaj i reaguje na primenjenu terapiju.

Kada su u pitanju tumorski markeri u urološkim tumorima, za neke tumore, kao što je karcinom prostate, postoje markeri koji su opšte prihvaćeni i koji su uneli značajan napredak u dijagnostici. Naime, prostata-specifičan antigen (PSA), iz grupe kalikreinu-sličnih serin proteaza, produkuju isključivo epitelne ćelije prostate. Ovaj marker je specifičan za prostatu, ali ne i za sam karcinom, jer mu vrednost može biti povećana i kod benigne hipertrofije prostate, prostatitisa i drugih ne-malignih stanja. Što se tiče tumora mokraćne bešike, pažnja je usmerena na otkrivanje urinarnih tumorskih markera. Međutim, bez obzira na čitav niz ponuđenih i ispitivanih markera (NMP22, CYFRA21-1, LewisX, FDP, BTA...) još uvek nema jasnih kliničkih dokaza da bilo koji od njih može zameniti cistoskopiju kao metodu izbora u praćenju bolesnika. I kada je u pitanju karcinom bubrežnog parenhima, ispituje se veliki broj markera (CaIX, Ki67, p53, CD44, HIF, PTEN, VEGF...), mada još uvek nema jasnih podataka o njihovom prognostičkom značaju. U slučaju tumora testisa, određivanje tumorskih markera u krvi, kao što je alfafetoprotein (AFP), ekspersija trofoblasta (hCG) i laktat dehidrogenaza (LDH), smatra se značajnim prognostičkim faktorom i doprinosi kako postavljanju dijagnoze, tako i određivanju stadijuma bolesti.

U budućnosti se najviše očekuje od tumorskih markera koji će omogućiti diferencijaciju malignih od benignih lezija. Ključno je da prisustvo tumorskih markera u minimalnim koncentracijama u krvi/urinu može biti znak postojanja malignog procesa, i ako on još nije klinički potvrđen. Nažalost, ovakvi markeri su veoma retki, pa se najveći značaj tumorskih markera ogleda u kontinuiranom postoperativnom praćenju njihove koncentracije u proceni efekta hemioterapije ili otkrivanju aktivnog rezidualnog tumora, odnosno recidiva.

Trenutno se veliki broj tumorskih markera koristi u rutinskoj dijagnostici u cilju skrininga, postavljanja dijagnoze, procene prognoze, praćenja efikasnosti primenjene terapije, kao i predviđanja terapijskog odgovora. Bez obzira na činjenicu da veliki broj tumorskih markera ima malu specifičnost i senzitivnost, smatra se da kontinuirano određivanje njihove koncentracije u krvi/urinu, u kombinaciji sa ostalim kliničkim i biohemijskim parametrima, može značajno doprineti dijagnostici, proceni terapijskog efekta i prognozi bolesnika u oblasti onkologije.

CILj KURSA je upoznavanje slušalaca sa: novinama u dijagnostici tumora urinarnog trakta, različitim kategorijama biomarkera koji se koriste u dijagnostici karcinoma prostate, mokraćne bešike, bubrežnog parenhima i testisa, kao i sa laboratorijskim protokolima za određivanje tumorskih markera urinarnog trakta.

METODE RADA: predavanja, prikazi slučajeva, diskusija

PREDAVAČI:
prof. dr Cane Tulić, prof. dr Aleksandar Vuksanović, prof. dr Tatjana Simić, doc. dr Ana Savić-Radojević, doc. dr Dejan Dragičević, doc. dr Marija Plješa-Ercegovac, doc. dr Zoran Džamić, doc. dr Nebojša Bojanić, doc. dr Miodrag Aćimović, mr. Nataša Lalić, dr Boris Kajmaković, dr Bojan Čegar, dr Bogomir Milojević

PROFIL SLUŠALACA:
lekari, farmaceuti, biohemičari
BROJ POLAZNIKA: maksimalno 120
KOTIZACIJA: 5.000,00 dinara

Preuzmi program: KME_5.10.pdf (132 KB)


Share
Poslednje ažurirano ( utorak, 25 septembar 2012 11:24 )
 
ShareNa osnovu člana 154. stav 2. tačka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (''Sl. Glasnik RS'' 107/05) Zdravstveni savet Srbije donosi

О Д Л У К У

o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (KE) koji su razmatrani na osnovu PRIMEDBI na odluku Zdravstvenog saveta od 17.05.2012.

Akreditovani su svi programi kontinuirane edukacije sa dodeljenim bodovima kao što je navedeno u dokumentu pod nazivom Tabela-PRIMEDBE-april 2012, koji čini prilog ove odluke i objavljen je na internet stranici Zdravstvenog saveta Republike Srbije istog datuma kada i ova Odluka. Organizatori kontinuirane medicinske edukacije čiji su programi akreditovani mogu polaznicima koji uspešno obave edukaciju dodeljivati broj bodova naveden u zbirnoj tabeli, koja je u prilogu ove odluke.

Organizatori akreditovanih programa KE su obavezni da u pisanoj formi obaveste Zdravstveni savet i nadležne komore zdravstvenih radnika, najkasnije tri nedelje ranije, o vremenu i mestu održavanja edukacije, a kod održavanja stručnog sastanka samo u slučaju promene navedenog termina. Posle sprovedene edukacije potrebno je dostaviti izveštaj o održanom akreditovanom programu kontinuirane edukacije Zdravstvenom savetu i nadležnim komorama, u roku od 15 dana od dana održavanja tog programa. Izveštaj treba da sadrži sledeće podatke: akreditacioni broj programa, datum donošenja odluke kojom je program akreditovan, dodeljen broj bodova za predavače i učesnike, spisak predavača i učesnika sa brojem licence i rezultate evaluacije (obavezna prosečna ocena opšte evaluacije programa kontinuirane edukacije). Rezultati evaluacije ne odnose se na stručne sastanke (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike «Službeni glasnik RS», broj 2/2011).
Organizatori akreditovanih programa KE su u obavezi da izdaju potvrdu o odslušanoj kontinuiranoj edukaciji najkasnije 3 nedelje od sprovedene kontinuirane edukacije.

Predsednik Radnog tela ZSS za akreditaciju programa KE
Prof. dr Sandra Šipetić Grujičić s.r.

PREDSEDNIK
Prof. dr Dragan Delić s.r.
Share
 
IZVEŠTAJ O OSTVARENIM AKTIVNOSTIMA KBS
ShareIZVEŠTAJ O OSTVARENIM AKTIVNOSTIMA KBS U 2011. GODINI
SA PLANOM RADA KOMORE ZA 2012. GODINU


Realizacija plana rada Komore biohemičara Srbije (KBS) u 2011. godini odvijala se, kao i ranijih godina, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja RS, Odborom za zdravlje Narodne Skupštine RS, Republičkom stručnom komisijom (RSK) za medicinsku i kliničku biohemiju, Društvom za medicinsku biohemiju Srbije (DMBS), Institutom za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, Agencijom za akreditaciju zdravstvenih ustanova (AZUS) i ostalim Komorama zdravstvenih radnika, a pre svega Lekarskom (LKS) i Farmaceutskom komorom Srbije (FKS). I ovog puta posebno ističemo saradnju sa DMBS, koje je dalo značajan doprinos u stručnoj i materijalnoj pomoći neophodnoj za rad Komore.

Share
Poslednje ažurirano ( utorak, 18 decembar 2012 12:42 )
Opširnije...
 
ODLUKA O AKREDITACIJI PROGRAMA KE ZA JANUAR 2012.
ShareNa osnovu člana 154. stav 1. tačka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (''Sl. Glasnik RS'', broj 107/05, 72/09-dr.zakon, 88/10, 99/10 i 57/11) Zdravstveni savet Srbije je doneo

O D L U K U

o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (u daljem tekstu: KE) prispelih na osnovu Javnog poziva objavljenog na internet stranici Zdravstvenog saveta i u sredstvima javnog informisanja 16.12.2011. godine (broj: 153-02-1379/2011-01) u januarskom roku 2012. godine

Akreditovani su svi programi kontinuirane edukacije sa dodeljenim bodovima koji su navedeni u Zbirnim tabelama ocenjenih programa KE, koje čine prilog ove odluke (dokumenti pod nazivom: Zbirna tabela LEKARSKE KOMORE januar 2012, Zbirna tabela FARMACEUTSKE KOMORE januar 2012, Zbirna tabela KOMORE MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA januar 2012, Zbirna tabela STOMATOLOŠKE KOMORE januar 2012, Zbirna tabela KOMORE BIOHEMIČARA januar 2012, Zbirna tabela za ZDRAVSTVENE SARADNIKE januar 2012). Odluka je objavljena i na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije istog datuma kada je i ova odluka doneta. Organizatori kontinuirane edukacije čiji su programi akreditovani mogu polaznicima koji uspešno obave edukaciju dodeljivati broj bodova naveden u Zbirnim tabelama ocenjenih programa KE. Programi KE akreditovani ovom odlukom mogu se realizovati u jednom ili više navrata do 01.03.2013. godine.

Organizatori akreditovanih programa KE su obavezni da u pisanoj formi obaveste Zdravstveni savet i nadležne komore zdravstvenih radnika, najkasnije tri nedelje ranije, o vremenu i mestu održavanja edukacije, a kod održavanja stručnog sastanka samo u slučaju promene navedenog termina. Posle sprovedene edukacije potrebno je dostaviti izveštaj o održanom akreditovanom programu kontinuirane edukacije Zdravstvenom savetu i nadležnim komorama, u roku od 15 dana od dana održavanja tog programa. Izveštaj treba da sadrži sledeće podatke: akreditacioni broj programa, datum donošenja odluke kojom je program akreditovan, dodeljen broj bodova za predavače i učesnike, spisak predavača i učesnika sa brojem licence i rezultate evaluacije (obavezna prosečna ocena opšte evaluacije programa kontinuirane edukacije). Rezultati evaluacije ne odnose se na stručne sastanke (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike «Službeni glasnik RS», broj 2/11).

Organizatori akreditovanih programa KE su u obavezi da izdaju potvrdu o odslušanoj kontinuiranoj edukaciji najkasnije 3 nedelje od sprovedene kontinuirane edukacije.

Primedbe na Odluku o akreditaciji programa KE moraju se dostaviti poštom Zdravstvenom savetu Srbije (Nemanjina 22-26, 11000 Beograd) u roku od 15 dana od dana objavljivanja Odluke na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije.

Predsednik Radnog tela ZSS za akreditaciju programa KE
Prof. dr Sandra Šipetić Grujičić s.r.
PREDSEDNIK
Prof. dr Dragan Delić s.r.
Share
Poslednje ažurirano ( četvrtak, 01 mart 2012 19:03 )
 
VAŽNO OBAVESTENjE !!!
ShareV A Ž N O !!!


II   O B A V E Š T E NJ E

Komora biohemičara Srbije upućuje DRUGO OBAVEŠTENJE članovima, da kopije sertifikata o prisustvu akreditovanim programima edukacija u 2011. godini, što hitnije (do 01. 02. 2012. godine) dostave Komori, kako bi se izvršilo ažuriranje prisustva i stečenih bodova i uputilo povratno obaveštenje svim članovima Komore.

Kopije sertifikata možete slati na adresu Komore:
Ul. Stojana Aralice 10/3, I sprat
11070 Novi Beograd

Ovim dopisom obaveštavamo i organizatore akreditovanih edukacija o njihovoj obavezi dostavljanja Izveštaja sa održanih stručnih skupova, kao i spiskova učesnika istih.

Administrativna služba
Komore biohemičara Srbije
Share
Poslednje ažurirano ( utorak, 17 januar 2012 18:00 )
 
«StartPrethodni11121314151617181920SledećiKraj»

Strana 12 od 23