IZVEŠTAJ O OSTVARENIM AKTIVNOSTIMA KBS
ShareIZVEŠTAJ O OSTVARENIM AKTIVNOSTIMA KBS U 2011. GODINI
SA PLANOM RADA KOMORE ZA 2012. GODINU


Realizacija plana rada Komore biohemičara Srbije (KBS) u 2011. godini odvijala se, kao i ranijih godina, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja RS, Odborom za zdravlje Narodne Skupštine RS, Republičkom stručnom komisijom (RSK) za medicinsku i kliničku biohemiju, Društvom za medicinsku biohemiju Srbije (DMBS), Institutom za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, Agencijom za akreditaciju zdravstvenih ustanova (AZUS) i ostalim Komorama zdravstvenih radnika, a pre svega Lekarskom (LKS) i Farmaceutskom komorom Srbije (FKS). I ovog puta posebno ističemo saradnju sa DMBS, koje je dalo značajan doprinos u stručnoj i materijalnoj pomoći neophodnoj za rad Komore.

Share
Poslednje ažurirano ( utorak, 18 decembar 2012 12:42 )
Opširnije...
 
ODLUKA O AKREDITACIJI PROGRAMA KE ZA JANUAR 2012.
ShareNa osnovu člana 154. stav 1. tačka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (''Sl. Glasnik RS'', broj 107/05, 72/09-dr.zakon, 88/10, 99/10 i 57/11) Zdravstveni savet Srbije je doneo

O D L U K U

o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (u daljem tekstu: KE) prispelih na osnovu Javnog poziva objavljenog na internet stranici Zdravstvenog saveta i u sredstvima javnog informisanja 16.12.2011. godine (broj: 153-02-1379/2011-01) u januarskom roku 2012. godine

Akreditovani su svi programi kontinuirane edukacije sa dodeljenim bodovima koji su navedeni u Zbirnim tabelama ocenjenih programa KE, koje čine prilog ove odluke (dokumenti pod nazivom: Zbirna tabela LEKARSKE KOMORE januar 2012, Zbirna tabela FARMACEUTSKE KOMORE januar 2012, Zbirna tabela KOMORE MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA januar 2012, Zbirna tabela STOMATOLOŠKE KOMORE januar 2012, Zbirna tabela KOMORE BIOHEMIČARA januar 2012, Zbirna tabela za ZDRAVSTVENE SARADNIKE januar 2012). Odluka je objavljena i na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije istog datuma kada je i ova odluka doneta. Organizatori kontinuirane edukacije čiji su programi akreditovani mogu polaznicima koji uspešno obave edukaciju dodeljivati broj bodova naveden u Zbirnim tabelama ocenjenih programa KE. Programi KE akreditovani ovom odlukom mogu se realizovati u jednom ili više navrata do 01.03.2013. godine.

Organizatori akreditovanih programa KE su obavezni da u pisanoj formi obaveste Zdravstveni savet i nadležne komore zdravstvenih radnika, najkasnije tri nedelje ranije, o vremenu i mestu održavanja edukacije, a kod održavanja stručnog sastanka samo u slučaju promene navedenog termina. Posle sprovedene edukacije potrebno je dostaviti izveštaj o održanom akreditovanom programu kontinuirane edukacije Zdravstvenom savetu i nadležnim komorama, u roku od 15 dana od dana održavanja tog programa. Izveštaj treba da sadrži sledeće podatke: akreditacioni broj programa, datum donošenja odluke kojom je program akreditovan, dodeljen broj bodova za predavače i učesnike, spisak predavača i učesnika sa brojem licence i rezultate evaluacije (obavezna prosečna ocena opšte evaluacije programa kontinuirane edukacije). Rezultati evaluacije ne odnose se na stručne sastanke (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike «Službeni glasnik RS», broj 2/11).

Organizatori akreditovanih programa KE su u obavezi da izdaju potvrdu o odslušanoj kontinuiranoj edukaciji najkasnije 3 nedelje od sprovedene kontinuirane edukacije.

Primedbe na Odluku o akreditaciji programa KE moraju se dostaviti poštom Zdravstvenom savetu Srbije (Nemanjina 22-26, 11000 Beograd) u roku od 15 dana od dana objavljivanja Odluke na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije.

Predsednik Radnog tela ZSS za akreditaciju programa KE
Prof. dr Sandra Šipetić Grujičić s.r.
PREDSEDNIK
Prof. dr Dragan Delić s.r.
Share
Poslednje ažurirano ( četvrtak, 01 mart 2012 19:03 )
 
VAŽNO OBAVESTENjE !!!
ShareV A Ž N O !!!


II   O B A V E Š T E NJ E

Komora biohemičara Srbije upućuje DRUGO OBAVEŠTENJE članovima, da kopije sertifikata o prisustvu akreditovanim programima edukacija u 2011. godini, što hitnije (do 01. 02. 2012. godine) dostave Komori, kako bi se izvršilo ažuriranje prisustva i stečenih bodova i uputilo povratno obaveštenje svim članovima Komore.

Kopije sertifikata možete slati na adresu Komore:
Ul. Stojana Aralice 10/3, I sprat
11070 Novi Beograd

Ovim dopisom obaveštavamo i organizatore akreditovanih edukacija o njihovoj obavezi dostavljanja Izveštaja sa održanih stručnih skupova, kao i spiskova učesnika istih.

Administrativna služba
Komore biohemičara Srbije
Share
Poslednje ažurirano ( utorak, 17 januar 2012 18:00 )
 
JAVNI POZIV ZA AKREDITACIJU KME U 2012. GODINI
ShareZdravstveni savet Srbije raspisuje

JAVNI POZIV

za akreditaciju programa kontinuirane edukacije

Svi zainteresovani subjekti koji mogu sprovoditi postupak kontinuirane edukacije (u daljem tekstu: KE) zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika prema Pravilniku o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike (''Službeni Glasnik RS'', br. 2/11) treba da dostave poštom svoje predloge programa nadležnoj Komori zdravstvenih radnika :

Lekarska komora Srbije (ul. Kraljice Natalije 1-3, 11000 Beograd)

Stomatološka komora Srbije (ul. Terazije 1, 11000 Beograd)

Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije
(ul. Pilota Mihajla Petrovića 5-a, 11000 Beograd)

Komora biohemičara Srbije (ul. Stojana Aralice 10/3, I sprat, 11070 Beograd)

Farmaceutska komora Srbije (ul. Dečanska 8a, 11000 Beograd)

Programe KE za zdravstvene saradnike treba dostaviti kancelariji Zdravstvenog saveta Srbije (ul. Nemanjina 22-26, 11000 Beograd).

Programi se dostavljaju u jednom primerku. Svaki program se mora posebno prijaviti i priložiti u posebnoj koverti. Programi KE se mogu dostaviti:

- od 15. do 30. januara 2012,
- od 1. do 15. aprila 2012,
- od 1. do 15. jula 2012. i
- od 1. do 15. oktobra 2012. godine.

Zdravstveni savet će razmatrati samo kompletne predloge programa kontinuirane edukacije, koji obuhvataju:

1. Popunjenu „Prijavu za akreditaciju programa kontinuirane edukacije“ koja se može preuzeti sa veb stranice Zdravstvenog saveta. U prijavi mora da bude naveden tačan datum izvođenja KE, a u slučaju promene termina organizator je dužan da o tome obavesti nadležnu komoru najmanje tri nedelje pre izvođenja KE.
2. „Prijava za akreditaciju programa kontinuirane edukacije“ mora da bude potpisana i pečatom overena od strane organizatora KE.
3. Sažetak programa edukacije dužine do 500 reči, sa maksimalno 5 referenci.
4. Program KE mora da sadrži satnicu, teme i predavače.
5.Kratke biografije predavača, sa podacima o njihovim kvalifikacijama/iskustvu za sprovođenje predloženog edukativnog programa (u formatu datom na veb stranici Zdravstvenog saveta). Dovoljan je elektronski potpis predavača na datom formularu.
6. Potpisom i pečatom overenu odluku organa nadležnog za recenziranje (kontrolu kvaliteta) programa KE u okviru ustanove/udruženja predlagača kojom se potvrđuje da je prijavljeni program KE odobren i recenziran. Predavač/organizator KE ne može da bude recezent svog sopstvenog programa KE.
7. Svako udruženje koje akredituje program KE dužno je da dostavi fotokopiju rešenja o registraciji od strane Agencije za privredne registre.

Rezultate akreditacije Zdravstveni savet Srbije će objaviti na svojoj veb stranici u vidu Zbirne tabele ocenjenih programa KE i to: 1. marta 2012, 17. maja 2012, 16. avgusta 2012. i 15. novembra 2012. godine.


Predsednik Radnog tela Zdravstvenog saveta za akreditaciju programa KE
Prof. dr Sandra Šipetić-Grujičić s.r.

Predsednik Zdravstvenog saveta
prof.dr Dragan Delić s.r.
Share
 
7th EFCC SYMPOSIUM FOR BALKAN REGION
SharePreuzmi: (7efcc_2011.pdf 700 KB)
Share
Poslednje ažurirano ( utorak, 31 maj 2011 18:38 )
 
«StartPrethodni11121314151617181920SledećiKraj»

Strana 12 od 23