VAŽNO OBAVESTENjE !!!
ShareV A Ž N O !!!


II   O B A V E Š T E NJ E

Komora biohemičara Srbije upućuje DRUGO OBAVEŠTENJE članovima, da kopije sertifikata o prisustvu akreditovanim programima edukacija u 2011. godini, što hitnije (do 01. 02. 2012. godine) dostave Komori, kako bi se izvršilo ažuriranje prisustva i stečenih bodova i uputilo povratno obaveštenje svim članovima Komore.

Kopije sertifikata možete slati na adresu Komore:
Ul. Stojana Aralice 10/3, I sprat
11070 Novi Beograd

Ovim dopisom obaveštavamo i organizatore akreditovanih edukacija o njihovoj obavezi dostavljanja Izveštaja sa održanih stručnih skupova, kao i spiskova učesnika istih.

Administrativna služba
Komore biohemičara Srbije
Share
Poslednje ažurirano ( utorak, 17 januar 2012 18:00 )
 
JAVNI POZIV ZA AKREDITACIJU KME U 2012. GODINI
ShareZdravstveni savet Srbije raspisuje

JAVNI POZIV

za akreditaciju programa kontinuirane edukacije

Svi zainteresovani subjekti koji mogu sprovoditi postupak kontinuirane edukacije (u daljem tekstu: KE) zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika prema Pravilniku o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike (''Službeni Glasnik RS'', br. 2/11) treba da dostave poštom svoje predloge programa nadležnoj Komori zdravstvenih radnika :

Lekarska komora Srbije (ul. Kraljice Natalije 1-3, 11000 Beograd)

Stomatološka komora Srbije (ul. Terazije 1, 11000 Beograd)

Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije
(ul. Pilota Mihajla Petrovića 5-a, 11000 Beograd)

Komora biohemičara Srbije (ul. Stojana Aralice 10/3, I sprat, 11070 Beograd)

Farmaceutska komora Srbije (ul. Dečanska 8a, 11000 Beograd)

Programe KE za zdravstvene saradnike treba dostaviti kancelariji Zdravstvenog saveta Srbije (ul. Nemanjina 22-26, 11000 Beograd).

Programi se dostavljaju u jednom primerku. Svaki program se mora posebno prijaviti i priložiti u posebnoj koverti. Programi KE se mogu dostaviti:

- od 15. do 30. januara 2012,
- od 1. do 15. aprila 2012,
- od 1. do 15. jula 2012. i
- od 1. do 15. oktobra 2012. godine.

Zdravstveni savet će razmatrati samo kompletne predloge programa kontinuirane edukacije, koji obuhvataju:

1. Popunjenu „Prijavu za akreditaciju programa kontinuirane edukacije“ koja se može preuzeti sa veb stranice Zdravstvenog saveta. U prijavi mora da bude naveden tačan datum izvođenja KE, a u slučaju promene termina organizator je dužan da o tome obavesti nadležnu komoru najmanje tri nedelje pre izvođenja KE.
2. „Prijava za akreditaciju programa kontinuirane edukacije“ mora da bude potpisana i pečatom overena od strane organizatora KE.
3. Sažetak programa edukacije dužine do 500 reči, sa maksimalno 5 referenci.
4. Program KE mora da sadrži satnicu, teme i predavače.
5.Kratke biografije predavača, sa podacima o njihovim kvalifikacijama/iskustvu za sprovođenje predloženog edukativnog programa (u formatu datom na veb stranici Zdravstvenog saveta). Dovoljan je elektronski potpis predavača na datom formularu.
6. Potpisom i pečatom overenu odluku organa nadležnog za recenziranje (kontrolu kvaliteta) programa KE u okviru ustanove/udruženja predlagača kojom se potvrđuje da je prijavljeni program KE odobren i recenziran. Predavač/organizator KE ne može da bude recezent svog sopstvenog programa KE.
7. Svako udruženje koje akredituje program KE dužno je da dostavi fotokopiju rešenja o registraciji od strane Agencije za privredne registre.

Rezultate akreditacije Zdravstveni savet Srbije će objaviti na svojoj veb stranici u vidu Zbirne tabele ocenjenih programa KE i to: 1. marta 2012, 17. maja 2012, 16. avgusta 2012. i 15. novembra 2012. godine.


Predsednik Radnog tela Zdravstvenog saveta za akreditaciju programa KE
Prof. dr Sandra Šipetić-Grujičić s.r.

Predsednik Zdravstvenog saveta
prof.dr Dragan Delić s.r.
Share
 
7th EFCC SYMPOSIUM FOR BALKAN REGION
SharePreuzmi: (7efcc_2011.pdf 700 KB)
Share
Poslednje ažurirano ( utorak, 31 maj 2011 18:38 )
 
ODLUKA O VISINI ČLANARINE I NADOKNADA ZA 2012.
ShareNa osnovu člana 7., stava 1., tačke 8. i 9. Zakona o Komorama („Sl. glasnik RS“, br. 107/05), Skupština Komore biohemičara Srbije na svojoj IV sednici održanoj 02. 02. 2012. godine, donela sledeću:

O D L U K U
o visini članarine i nadoknada za 2012. godinu.


I
- Iznos članarine u Komori biohemičara Srbije za 2012. godinu je 10.000,00 dinara, koja se može platiti u celosti, u dva jednaka dela po 5.000,00 dinara (I deo najkasnije do 15. aprila 2012. godine i II deo do 15. jula 2012. godine) ili u jednakim mesečnim anuitetima odbijanjem-administrativnom zabranom od ličnog dohodka u iznosu od 833,33 dinara;

- Iznos upisnine u Imenik Komore u 2012. godini je 3.000,00 dinara;
- Iznos za izdavanje Licence u 2012. godini je 5.000,00 dinara;
- Iznos za izdavanje izvoda iz Imenika u 2012. godini je 1.000,00 dinara;
- Iznos za izdavanje potvrda u 2012. godini je 200,00 dinara.


II
Na ovu Odluku je saglasnost dalo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
br. 500-01-241/2012-02 od 10. 02. 2012. godine.


III
Ova Odluka objavljena je u „Sl. glasniku RS“, br. 12 od 21. 02. 2012. godine.

Share
Poslednje ažurirano ( petak, 06 april 2012 13:29 )
 
IZVEŠTAJ O OSTVARENIM AKTIVNOSTIMA KBS
ShareIZVEŠTAJ O OSTVARENIM AKTIVNOSTIMA KBS U 2010. GODINI
SA PLANOM RADA KOMORE ZA 2011. GODINU
(usvojen nа II sednici Skupštine KBS, održаne 24. 12. 2010. godine)

Izveštaj o aktivnostima Komore biohemičara Srbije (KBS) u toku 2010. godine, nosi sa sobom dve ključne stvari. Prva je realizacija godišnjeg plana donesenog na VI redovnoj sednici Skupštine KBS, odžanoj 22. marta 2010. godine u Beogradu, u skladu sa strategijom i opštim i specifičnim ciljevima rada Komore, usaglašenih sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o Komorama zdravstvenih radnika i Statutom KBS. Drugo predstavlja činjenica da su juna meseca održani izbori u KBS i da je konstituisan nov saziv Skupštine na sednici održanoj 18. juna 2010. godine.

Share
Poslednje ažurirano ( petak, 11 februar 2011 13:26 )
Opširnije...
 
«StartPrethodni11121314151617181920SledećiKraj»

Strana 12 od 22