NACRT ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA PACIJENATA
ShareO B A V E Š T E NJ E

Poštovane kolege,

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije je pripremilo Nacrt Zakona o zaštiti prava pacijenata, koji se nalazi u prilogu (link).

Kako je u toku postupak  javne rasprave, očekujemo Vaše aktivno uključenje u njegovo razmatranje, a svoje primedbe i sugestije dostavite Komori najkasnije do 15. 11. 2012. godine na e-mail: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Link: www.zdravlje.gov.rs

Share
Poslednje ažurirano ( petak, 11 oktobar 2013 12:03 )
 
Share


Upućujemo poziv zainteresovanim dipl. farmaceutima-med. biohmičarima, dipl. farmaceutima specijalistima medicinske biohemije i doktorima medicine specijalistima kliničke biohemije, zainteresovanim Zdravstvenim ustanovama iz javnog ili privatnog sektora, da aktivno učestvuju u formiranju berze rada na sajtu Komore biohemičara Srbije (www.komorabiohemsrbije.org.rs). Podaci koji bi bili dostavljeni KBS poslužili bi za aktivnu komunikaciju zainteresovanih strana.

Takođe upućujemo poziv kolegama da dostave svoje predlog o vizuelnom izgledu ovog dela sajta za koji pretpostavljamo da će biti iskazana zainteresovanost.

------------------------------------------------------------------------Laboratorija Centar
Internacionalnih brigada 56, Beograd
Tel: 011/3836 971
Email: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
www.labcentar.rs

Radno mesto: medicinski biohemičar

Opis posla: Vođenje laboratorijskih poslova, hematologija, koagulacija, biohemija, imunohemija. Poželjno je poznavanje HPLC metode.

Svi zainteresovani kandidati mogu poslati svoju biografiju na naznačen email.
Poželjno je uključiti kontakt osobe za preporuke.

Trajanje konkursa do: 06. aprila 2015.

 

Share
Poslednje ažurirano ( ponedeljak, 30 mart 2015 11:43 )
 
ODLUKA NA OSNOVU PRIMEDBI ZA JUL 2012.
Share
Na osnovu člana 154. stav 2. tačka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (''Sl. Glasnik RS'' 107/05) Zdravstveni savet Srbije donosi

O D L U K U

o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (KE) koji su razmatrani na osnovu PRIMEDBI na odluku Zdravstvenog saveta od 16.08.2012.

Akreditovani su svi programi kontinuirane edukacije sa dodeljenim bodovima kao što je navedeno u dokumentu pod nazivom Tabela-PRIMEDBE-jul 2012, koji čini prilog ove odluke i objavljen je na internet stranici Zdravstvenog saveta Republike Srbije istog datuma kada i ova Odluka. Organizatori kontinuirane medicinske edukacije čiji su programi akreditovani mogu polaznicima koji uspešno obave edukaciju dodeljivati broj bodova naveden u zbirnoj tabeli, koja je u prilogu ove odluke.

Organizatori akreditovanih programa KE su obavezni da u pisanoj formi obaveste Zdravstveni savet i nadležne komore zdravstvenih radnika, najkasnije tri nedelje ranije, o vremenu i mestu održavanja edukacije, a kod održavanja stručnog sastanka samo u slučaju promene navedenog termina. Posle sprovedene edukacije potrebno je dostaviti izveštaj o održanom akreditovanom programu kontinuirane edukacije Zdravstvenom savetu i nadležnim komorama, u roku od 15 dana od dana održavanja tog programa. Izveštaj treba da sadrži sledeće podatke: akreditacioni broj programa, datum donošenja odluke kojom je program akreditovan, dodeljen broj bodova za predavače i učesnike, spisak predavača i učesnika sa brojem licence i rezultate evaluacije (obavezna prosečna ocena opšte evaluacije programa kontinuirane edukacije). Rezultati evaluacije ne odnose se na stručne sastanke (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike «Službeni glasnik RS», broj 2/2011).

Organizatori akreditovanih programa KE su u obavezi da izdaju potvrdu o odslušanoj kontinuiranoj edukaciji najkasnije 3 nedelje od sprovedene kontinuirane edukacije.

Predsednik Radnog tela ZSS za akreditaciju programa KE
Prof. dr Sandra Šipetić Grujičić s.r.

Predsednik Zdravstvenog saveta
Prof. dr Dragan Delić s.r.

Share
Poslednje ažurirano ( utorak, 09 oktobar 2012 11:59 )
 
KME NA VMA
ShareVOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA-INSTITUT ZA MEDICINSKU BIOHEMIJU
DOMAĆI KURS I KATEGORIJE

ORGANIZATOR: DR SC MED JANKO PEJOVIĆ
"SRČANA INSUFICIJENCIJA, BIOMARKERI I TERAPIJA"
13. oktobar 2012., od 10-17h, AMFITEATAR IV SPRAT, VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA

Srčana insuficijencija (SI) predstavlja kompleksni klinički sindrom čiji je uzrok bilo koji strukturni ili funkcionalni poremećaj srca koji smanjuje sposobnost komore da se puni krvlju ili da izbacuje krv. Uzroci SI su: ishemijska bolest srca, hipertenzija (uzrok kod 75 % pacijenata), dilatativna kardiomiopatija i oboleli zalisci. U nastanku srčane insuficijencije značajnu ulogu imaju biohemijski procesi: energetski metabolizam i homeostaza jona kalcijuma, kao i slobodni radikali. U mehaničkom pogledu, reakcije srca na ove biohemijske procese su: dilatacija leve komore, insuficijencija valvula, regurgitacija krvi i smanjenje ejekcione frakcije srca.Dijagnoza SI je do sada bila uglavnom klinička. Biohemijski parametri su predstavljali pomoćno sredstvo i koristili su se samo za procenu stanja bolesti i korigovanja terapije. Danas nastupa era specifičnih biomarkera (merljiv događaj u biološkom sistemu) sa kojima se i bez kliničkih nalaza može ne samo postaviti dijagnoza SI, već i odrediti NYHA (New York Heart Association) grupa, a povremenom biohemijskom analizom pratititi kako tok, tako i prognoza bolesti. Za dijagnostikovanje srčane insuficijencije se primenjuju različiti biohemijski parametri: markeri ateroskleroze, inflamacije, oksidativnog stresa, kao i markeri hemodinamskog stresa - natriuretski peptidi. Korišćenje savremenih biomarkera može da pomogne u ranom otkrivanju bolesti, čime se postiže ranija primena odgovarajuće terapije, što ima za posledicu smanjenje letalnog ishoda usled SI. U okviru kursa biće reči o hemodinamičkim natriuretskim peptidima: BNP (B tip natriuretskog peptida) i NT-proBNP (N terminalni pro B tip natriuretskog peptida) i o značaju i metodologiji njihovog određivanja kod pacijenata sa srčanom insuficijencijom. Takođe je predviđena prezentacija novog laboratorijskog parametra za procenu kardiovaskularnog rizika: Lp-PLA2 (lipoprotein associated phospholipase A2). To je enzim visoko specifičan za vaskularnu inflamaciju i pokazatelj formiranja i rupture plaka. Lp-PLA2 se primenjuje kao biomarker visoke specifičnosti i niske varijabilnosti za procenu povećanog rizika od nastanka i razvoja kardiovaskularnih komplikacija. Takođe, brojni su i molekulski markeri ateroskleroze i srčane insuficijencije. Najviše su istraživani lipidi (trigliceridi, holesterol i frakcije LDL, HDL, oxLDL), kao i lipoproteini (Lpa, ApoAI, B, E) i Fetuin A. Kod nekih retkih bolesti (amiloidoza) može doći do stvaranja depozita u srčanom mišiću koji potiču od različitih proteinskih prekursora (Amiloid A, P, E) ili lakih lanaca (kapa, lambda), molekula imunoglobulina. Pored dijagnostikovanja oboljenja, od velikog je značaja i blagovremena primena terapije. Upravo zbog toga, u okviru kursa će biti reči o savremenim dostignućima u terapiji srčane insuficijencije.

CILj KURSA je da slušaoci steknu šira znanja o novim biomarkerima relevantnim u srčanoj insuficijenciji, o načinu njihove primene, kao i tumačenju dobijenih vrednosti određivanih biomarkera.

METODE RADA: predavanja, rešavanje kliničkih problema, diskusija.

PREDAVAČI: dr sc med. Janko Pejović, prof. dr Zoran Mijušković, prof dr Žarko Vučinić, istraživač saradnik, Vesna Subota, dipl.farm. spec. farmakoinformatike, Maja Bojović, diplomirani farmaceut-medicinski biohemičar, Marija Vasić-Lazić.

PROFIL SLUŠALACA: lekari, farmaceuti, biohemičari i zdravstveni saradnici.

BROJ POLAZNIKA: 150

KOTIZACIJA: 3.000 dinara

PRIJAVLjIVANjE ZA KURS JE OBAVEZNO I VRŠI SE NA TEL: 3609-441 i 3608-980
I NA E-MAIL:
Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

KOTIZACIJA SE UPLAĆUJE NA TEKUĆI RAČUN:
840-941621-02.
Svrha uplate: kotizacija za KME-IMB (bez poziva na broj).
POTVRDA O IZVRŠENOJ UPLATI SE PREDAJE PRILIKOM REGISTRACIJE.
PROGRAM JE AKREDITOVAN OD STRANE ZDRAVSTVENOG SAVETA SRBIJE SA 6 BODOVA ZA POLAZNIKE KURSA

PROGRAM:

10,00-10,45
Patofiziologija srčane insuficijencije: dijagnostika i lečenje Prof dr Žarko Vučinić

10,45-11,30
Hemodinamički biomarkeri: natriuretički peptidi Dr sc med. Janko Pejović

11,30-12,15
Apolipoproteinski prekursori aterosklerotskih plakova u srčanoj insuficijenciji Prof. dr Zoran Mijušković

12,15-12,45
Pauza

12,45-13,30
Lp-PLA2 novi laboratorijski parametara za procenu kardiovaskularnog rizika Istraživač saradnik, Vesna Subota

13,30-14,15
Srčani markeri u urgentnim stanjima: nekada, danas i sutra Dr sc med. Janko Pejović i diplomirani farmaceut-medicinski biohemičar Marija Vasić-Lazić

14,15-15,00
Savremena dostignuća u terapiji srčane insuficijencije dipl. farm.Maja Bojović

15,00-15,30
Pauza

15,30-16,30
Radionica: prikaz slučajeva Prof dr Zoran Mijušković, istraživač saradnik, Vesna Subota, diplomirani farmaceut-medicinski biohemičar Marija Vasić-Lazić

16,30-17,00

Test provere znanja, evaluacija kursa

Share
Poslednje ažurirano ( utorak, 09 oktobar 2012 11:45 )
 
ODLUKA O AKREDITACIJI KE ZA JUL 2012.
ShareNa osnovu člana 154. stav 1. tačka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (''Sl. Glasnik RS'', broj 107/05, 72/09-dr.zakon, 88/10, 99/10 i 57/11) Zdravstveni savet Srbije je doneo

O D L U K U

o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (u daljem tekstu: KE) prispelih na osnovu Javnog poziva objavljenog na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije i u sredstvima javnog informisanja 16.12.2011. godine (broj: 153-02-1379/2011-01) u julskom roku 2012. godine

Akreditovani su svi programi kontinuirane edukacije sa dodeljenim bodovima koji su navedeni u Zbirnim tabelama ocenjenih programa KE, koje čine prilog ove odluke (dokumenti pod nazivom: Zbirna tabela LEKARSKE KOMORE jul 2012, Zbirna tabela FARMACEUTSKE KOMORE jul 2012, Zbirna tabela KOMORE MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA jul 2012, Zbirna tabela STOMATOLOŠKE KOMORE jul 2012, Zbirna tabela KOMORE BIOHEMIČARA jul 2012, Zbirna tabela za ZDRAVSTVENE SARADNIKE jul 2012). Odluka je objavljena i na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije istog datuma kada je i ova odluka doneta. Organizatori kontinuirane edukacije čiji su programi akreditovani mogu polaznicima koji uspešno obave edukaciju dodeljivati broj bodova naveden u Zbirnim tabelama ocenjenih programa KE.

Programi KE akreditovani ovom odlukom mogu se realizovati u jednom ili više navrata do 16.08.2013. godine.

Organizatori akreditovanih programa KE su obavezni da u pisanoj formi obaveste Zdravstveni savet i nadležne komore zdravstvenih radnika, najkasnije tri nedelje ranije, o vremenu i mestu održavanja edukacije, a kod održavanja stručnog sastanka samo u slučaju promene navedenog termina. Posle sprovedene edukacije potrebno je dostaviti izveštaj o održanom akreditovanom programu kontinuirane edukacije Zdravstvenom savetu i nadležnim komorama, u roku od 15 dana od dana održavanja tog programa. Izveštaj treba da sadrži sledeće podatke: akreditacioni broj programa, datum donošenja odluke kojom je program akreditovan, dodeljen broj bodova za predavače i učesnike, spisak predavača i učesnika sa brojem licence i rezultate evaluacije (obavezna prosečna ocena opšte evaluacije programa kontinuirane edukacije). Rezultati evaluacije ne odnose se na stručne sastanke (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike «Službeni glasnik RS», broj 2/11).

Organizatori akreditovanih programa KE su u obavezi da izdaju potvrdu o odslušanoj kontinuiranoj edukaciji najkasnije 3 nedelje od sprovedene kontinuirane edukacije.

Primedbe na Odluku o akreditaciji programa KE moraju se dostaviti poštom Zdravstvenom savetu Srbije (Nemanjina 22-26, 11000 Beograd) u roku od 15 dana od dana objavljivanja Odluke na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije.


Predsednik Radnog tela ZSS za akreditaciju programa KE
Prof. dr Sandra Šipetić Grujičić s.r.
PREDSEDNIK
Prof. dr Dragan Delić s.r.
Share
Poslednje ažurirano ( utorak, 09 oktobar 2012 11:58 )
 
«StartPrethodni11121314151617181920SledećiKraj»

Strana 12 od 25