OBAVEŠTENJE O POMERANJU KURSA G-39-2013 ZA SEPTEMBAR 2013. - KC NIŠ
Share

Poštovani,

Zdravstveni savet Srbije je akreditovao kurs Centra za medicinsku biohemiju KC Niš na temu "Specifičnosti fizioloških i patofizioloških efekata azot-monoksida", broj odluke 153-02-1827/2013-01, evidencioni broj G-39/2013, sa planom održavanja u junu 2013. godine.

Iz objektivnih razloga kurs se ne može održati u junu. Vreme održavanja kursa pomera se za septembar 2013. godine. O tačnom datumu bićete blagovremeno obavešteni.


Srdačan pozdrav,

Rukovodilac kursa,
Prof. dr Vidosava Đorđević

Centar za medicinsku biohemiju KC Niš

Share
Poslednje ažurirano ( sreda, 19 jun 2013 00:06 )
 
ODLUKA NA OSNOVU PRIMEDBI ZA APRIL 2013.
ShareNa osnovu člana 154. stav 2. tačka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Sl. Glasnik RS" 107/05) Zdravstveni savet Srbije donosi

O D L U K U

o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (KE) koji su razmatrani na osnovu PRIMEDBI na odluku Zdravstvenog saveta od 13.05.2013.

Akreditovani su svi programi kontinuirane edukacije sa dodelјenim bodovima kao što je navedeno u dokumentu pod nazivom Tabela-PRIMEDBE-april 2013, koji čini prilog ove odluke i objavlјen je na internet stranici Zdravstvenog saveta Republike Srbije istog datuma kada i ova Odluka. Organizatori kontinuirane medicinske edukacije čiji su programi akreditovani mogu polaznicima koji uspešno obave edukaciju dodelјivati broj bodova naveden u zbirnoj tabeli, koja je u prilogu ove odluke.

Organizatori akreditovanih programa KE su obavezni da u pisanoj formi obaveste Zdravstveni savet i nadležne komore zdravstvenih radnika, najkasnije tri nedelјe ranije, o vremenu i mestu održavanja edukacije, a kod održavanja stručnog sastanka samo u slučaju promene navedenog termina. Posle sprovedene edukacije potrebno je dostaviti izveštaj o održanom akreditovanom programu kontinuirane edukacije Zdravstvenom savetu i nadležnim komorama, u roku od 15 dana od dana održavanja tog programa. Izveštaj treba da sadrži sledeće podatke: akreditacioni broj programa, datum donošenja odluke kojom je program akreditovan, dodelјen broj bodova za predavače i učesnike, spisak predavača i učesnika sa brojem licence i rezultate evaluacije (obavezna prosečna ocena opšte evaluacije programa kontinuirane edukacije). Rezultati evaluacije ne odnose se na stručne sastanke (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike «Službeni glasnik RS», broj 2/2011).

Organizatori akreditovanih programa KE su u obavezi da izdaju potvrdu o odslušanoj kontinuiranoj edukaciji najkasnije 3 nedelјe od sprovedene kontinuirane edukacije.


Predsednik Radnog tela ZSS za akreditaciju programa KE
Prof. dr Sandra Šipetić Grujičić s.r.
PREDSEDNIK ZSS
Prof. dr Dragan Delić s.r.
Share
Poslednje ažurirano ( utorak, 18 jun 2013 23:52 )
 
SEMINAR "URGENTNA LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA" - SOKOBANJA
Share

Beograd, 24. april 2013. godina

Poštovane koleginice i kolege,


Obaveštavamo vas da je Programski savet Centra za kontinuiranu medicinsku edukaciju Društva medicinskih biohemičara Srbije doneo odluku o održavanju Osamnaestog edukativnog seminara sa temom

URGENTNA LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA

Kurs će se održati od 15. juna 2013. godine u okviru XIII Susreta biohemičara Srbije u Sokobanji.

Kordinator kursa: Prof. dr Mirka Ilić
Profil slušalaca: biohemičari, lekari, farmaceuti, zdravstveni tehničari, zdavstveni saradnici
Predviđeni broj učesnika je 100-150. Prijave se primaju do ponedeljka 4. juna 2013. godine.

Cilj  kursa:  Upoznavanje  sa  organizacijom  urgentne  kliničko-biohemijske  laboratorije  (prostor,  oprema, usluge, kadar) u primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti. Značaj Point-of-care (POCT) ispitivanja u urgentnoj laboratorijskoj dijagnostici. Izračunavanje turndaround time (TAT) – vremenski obrt za   laboratorijske   analize.   Upoznavanje   sa   ulogom   laboratorijskog   tehnič  ara   u   izradi   urgentnih laboratorijskih analiza. Donošenje preporuka za izradu pravilnika o uslugama u urgentnoj laboratorijskoj dijagnostici.

Metode rada: 8 predavanja i 1 radionica Materijal: Elektronska forma prezentacija - CD Provera stečenih znanja: ulazno-izlazni test znanja

Kotizaciju za učešće u iznosu od 5.000,00 dinara i 2.000,00 dinara - za zdravstvene tehničare (uključen PDV) i treba uplatiti na tekući račun Društva medicinskih biohemičara Srbije broj: 255-0006390101000-02, bez poziva na broj.

Kurs je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije kao domaći kurs I kategorije (odluka ZSS-a: 153-
02-1827/2013-01 оd 13. 05. 2013. godine; evidencioni broj akreditacije kursa G-41/2013) i nosi 6 bodova za učesnike i 12 bodova za predavače.

Organizator je Društvo medicinskih biohemičara Srbije koji vodi evidenciju i izdaje sertifikat o učešću. Kotizacija uključuje učešće na seminaru, štampani materijal i sertifikat.

Prijavljivanje se može izvršiti isključivo popunjavanjem prijave i slanjem iste faksom na tel/faks broj
011/361 56 31, 011/366 36 56 ili mailom na adresu: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli .

Uz srdačne pozdrave, ORGANIZATORI KURSA

Preuzmi Program i prijavu (212 KB)
Share
Poslednje ažurirano ( četvrtak, 30 maj 2013 13:43 )
 
PREPORUKA ČLANOVIMA KBS I DMBS
ShareKomora biohemičara Srbije (KBS) i Društvo medicinskih biohemičara Srbije (DMBS) preko svojih Etičkih komiteta podsećaju svoje članove na odredbe PRAVILNIKA O NAČINU OGLAŠAVANJA LEKA, ODNOSNO MEDICINSKOG SREDSTVA („Sl. glasnik RS“, br. 79/2010), u kome su propisani načini oglašavanja medicinskog sredstva, kao i mogućnosti sponzorisanja stručnih skupova ili upućivanja zdravstvenih radnika na iste u zemlji ili inostranstvu.

U članu 4. stav 4. koji se bavi oglašavanjem leka odnosno medicinskog sredstva, definiše se  da je ovim obuhvaćeno „sponzorisanje naučnih i promotivnih skupova u kojima učestvuje stručna javnost (plaćanjem troškova za put, smeštaj, ishrana, kao i troškova obaveznog učešća na naučnim i promotivnim skupovima)“.

U članu 42. je navedeno:
 „oglašivač može sponzorisati stručne skupove samo do nivoa pokrivanja neophodnih troškova za put, smeštaj, ishranu, kao i troškove obaveznog učešća na stručnom skupu (kotizacija, stručne publikacije, troškove prostora u kome se održava skup, kao i troškovi direktno povezane sa organizacijom stručnog skupa).

Oglašivač može sponzorisati troškove učešća na stručnim skupovima iz stava 1. ovog člana najviše za dane trajanja stručnog skupa i još najviše dva dana na ime dolaska i odlaska sa  tog skupa.

Oglašivač ne može sponzorisati troškove pratećih manifestacija, kao što su turistička putovanja, sportske i druge slične manifestacije koje nemaju karakter stručnih skupova u smislu ovog Pravilnika.

KBS i DMBS daju ovu preporuku, jer je u ranijem periodu primećeno nepoštovanje u potpunosti odredbi ovog Pravilnika donešenog od strane Ministarstva zdravlja RS.

U Beogradu,
12. april 2013. godine.

Predsednik DMBS
Prim. dr sci.  Zorica Šumarac s.r.
Direktor KBS
Prim. dr Velibor Canić s.r.


                                                                                 
                                                 
Share
Poslednje ažurirano ( sreda, 29 maj 2013 14:48 )
 
SECOND ANNOUNCEMENT BCLF 2013
Share

21st meeting of Balkan Clinical Laboratory Federation and First Montenegrian Conference of clinical chemistry and laboratory medicineFor more information please click here (3 MB)

Share
Poslednje ažurirano ( ponedeljak, 27 maj 2013 15:09 )
 
«StartPrethodni11121314151617181920SledećiKraj»

Strana 12 od 28