PREDAVANJE NA MEDICINSKOM FAKULTETU U BEOGRADU - 16.12.2013. GODINE
ShareObaveštavamo Vas o stručnom predavanju sa temom:

“Oxidative stress and antioxidant therapy in chronic kidney disease”

koje će održati profesor Frančesko Gali (Francesco Galli)
Laboratory of Clinical Biochemistry and Nutrition, Department of Internal Medicine School of Pharmacy, University of Perugia

Predavanje će se održati 16. decembra 2013. godine u Svečanoj sali dekanata Medicinskog fakulteta u Beogradu sa početkom u 14 časova.

Prof. dr Frančesko Gali je profesor biohemije na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Peruđi (Italija). Načelnik je laboratorije za kliničku biohemiju i ishranu odeljenja za Internu medicinu istog univerziteta. Profesor Gali je autor više od 200 publikacija iz oblasti biohemije, ćelijske biologije, toksikologije i ishrane objavljenih u renomiranim naučnim časopisima, knjigama i kongresnim saopštenjima. Profesor Gali je trenutno uključen u projekte koji se bave posttranslacionom obradom proteina izazvanom slobodnim radikalima u svetlu mikroinflamacije i uremijske toksičnosti, metabolizmom i terapeutskom primenom liposolubilnik vitamina E i K, glutation transferazama i metabolizmom glutationa u hroničnoj bubrežnoj bolesti kao i biološkom podudarnošću novih biomaterijala za hemodijalizne membrane.

Share
 
ODLUKA O AKREDITACIJI KE ZA OKTOBAR 2013.
ShareNa osnovu člana 154. stav 1. tačka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (''Sl. Glasnik RS'', broj 107/05, 72/09-dr.zakon, 88/10, 99/10 i 57/11) Zdravstveni savet Srbije je doneo

O D L U K U

o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (u dalјem tekstu: KE) prispelih na osnovu Javnog poziva objavlјenog na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije i u sredstvima javnog informisanja 10.12.2012. godine (broj: 153-02-3934/2012-01) u oktobarskom roku 2013. godine


Akreditovani su svi programi kontinuirane edukacije sa dodelјenim bodovima koji su navedeni u Zbirnim tabelama ocenjenih programa KE, koje čine prilog ove odluke (dokumenti pod nazivom: Zbirna tabela LEKARSKE KOMORE oktobar 2013, Zbirna tabela FARMACEUTSKE KOMORE oktobar 2013, Zbirna tabela KOMORE MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA oktobar 2013, Zbirna tabela STOMATOLOŠKE KOMORE oktobar 2013, Zbirna tabela KOMORE BIOHEMIČARA oktobar 2013, Zbirna tabela za ZDRAVSTVENE SARADNIKE oktobar 2013). Odluka je objavlјena i na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije istog datuma kada je i ova odluka doneta. Organizatori kontinuirane edukacije čiji su programi akreditovani mogu polaznicima koji uspešno obave edukaciju dodelјivati broj bodova naveden u Zbirnim tabelama ocenjenih programa KE.
Programi KE akreditovani ovom odlukom mogu se realizovati u jednom ili više navrata do 15.11.2014. godine.

Organizatori akreditovanih programa KE su obavezni da u pisanoj formi obaveste Zdravstveni savet i nadležne komore zdravstvenih radnika, najkasnije tri nedelјe ranije, o vremenu i mestu održavanja edukacije, a kod održavanja stručnog sastanka samo u slučaju promene navedenog termina. Posle sprovedene edukacije potrebno je dostaviti izveštaj o održanom akreditovanom programu kontinuirane edukacije Zdravstvenom savetu i nadležnim komorama, u roku od 15 dana od dana održavanja tog programa. Izveštaj treba da sadrži sledeće podatke: akreditacioni broj programa, datum donošenja odluke kojom je program akreditovan, dodelјen broj bodova za predavače i učesnike, spisak predavača i učesnika sa brojem licence i rezultate evaluacije (obavezna prosečna ocena opšte evaluacije programa kontinuirane edukacije). Rezultati evaluacije ne odnose se na stručne sastanke (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike «Službeni glasnik RS», broj 2/11).

Organizatori akreditovanih programa KE su u obavezi da izdaju potvrdu o odslušanoj kontinuiranoj edukaciji najkasnije 3 nedelјe od sprovedene kontinuirane edukacije.

Primedbe na Odluku o akreditaciji programa KE moraju se dostaviti poštom Zdravstvenom savetu Srbije (Nemanjina 22-26, 11000 Beograd) u roku od 15 dana od dana objavlјivanja Odluke na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije.


Predsednik Radnog tela ZSS za akreditaciju programa KE
Prof. dr Sandra Šipetić Grujičić s.r.
PREDSEDNIK
Prof. dr Dragan Delić s.r.
Share
Poslednje ažurirano ( petak, 15 novembar 2013 20:15 )
 
OBAVEŠTENJE O JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKONA O ZDR. DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVA
Share
Poštovane kolege,

Obaveštavamo Vas da se u periodu od  24. oktobra do 24. novembra 2013. godine sprovodi javna rasprava o nacrtu Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva.

Tekst nacrta zakona je postavlјen na sajtu Ministarstva zdravlјa www.zdravlje.gov.rs i na portalu e-uprave.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavlјaju se poštom Ministarstvu zdravlјa: Ul. Nemanjina 22 - 26, Beograd, ili elektronskim putem na email: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Javnu raspravu o nacrtu Zakona organizovaće Ministastvo zdravlјa u formi prezentacije i rasprave o Nacrtu zakona, koja će se održati 8. novembra 2013. godine od 12 - 15 časova u prostorijama KBC Niš, Bul. dr Zorana Đinđića 48, Niš i 15. novembra 2013. godine od 12 - 15 časova u Beogradu, u prostorijama Medicinskog fakulteta, ul. dr. Subotića 8 (anfiteatar Instituta za patologiju).

Share
Poslednje ažurirano ( ponedeljak, 09 decembar 2013 14:18 )
 
KME NA VMA - 09.11.2013.
Share

VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA-INSTITUT ZA MEDICINSKU BIOHEMIJU


DOMAĆI KURS I KATEGORIJE

ORGANIZATOR: DOCENT DR JANKO PEJOVIĆ

"FIBROZA JETRE: KLINIČKI, LABORATORIJSKI I TERAPIJSKI ASPEKTI"

9 novembar 2013., od 10-17h, AMFITEATAR IV SPRAT, VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA

Fibroza jetre se definiše kao prekomerno nakuplјanje ekstracelularnog matriksa (ECM), u vidu ožilјnog tkiva u parenhimu jetre. Procesi reparacije jetre i fibrogeneza u osnovi čine model zarašćivanja rana. Nakon oštećenja, zvezdaste ćelije (ZĆ) sinusoidalnog prostora jetre se aktiviraju u ekstracelularni matriks  i sekretuju miofibroblaste (aktivirane ZĆ), koje onda sekretuju kolagena vlakna a to rezultira stvaranju depozita u vidu fibroznog matriksa. Zarašćivanje rana predstavlјa jedan dinamički proces u kojem su uklјučeni i deponovanje i degradacija matriksa. Balans između ova dva procesa određuje stepen fibroze u jetri. Makrofage predstavlјaju glavni izvor enzima matriksnih metaloproteinaza (MMP), koje su u stanju da degraduju ožilјno tkivo. ZĆ takođe eksprimiraju tkivne inhibitore aktivnosti MMP pa su zbog toga u stanju da utiču na balans između sekrecije i degradacije matriksa a takav biološki disbalans povećava akumulaciju tkiva ožilјka. Fibroza jetre je povezana sa značajnim promenama kako u količini, tako i sadržaju ECM. Kolagena vlakna čine primarne komponente ECM u fibrozi. Druge komponente ECM čine laminin, hijaluron, elastin i fibronektin koji su takođe povišeni u procesu fibrogeneze. Tokom progresije fibroze jetre dolazi do formiranja nodula i nastanka ciroze što najčešće zahteva transplataciju jetre kao jedini efikasan izbor lečenja bolesti i sprečavanja letalnog ishoda. Najčešći uzroci fibroze jetre su : 1) infekcije virusima hepatitisa C i B; 2) bolest masne jetre (nealkoholna) koja je povezana sa gojaznošću i 3) prekomerno konzumiranje alkohola. Biopsija jetre predstavlјa danas standardni postupak za dokazivanje postojanja fibroze jetre ali ona spada u grupu invazivnih metoda. Brojni problemi povezani sa dobijanjem validnog bioptičkog uzorka kao i interpretacija PH nalaza su istakli potrebu za iznalaženjem dodatnih ali neinvazivnih metoda za utvrđivanje intenziteta ili stadijuma fibroze jetre. Jedan takav potpuno nov komercijalni laboratorijski test koji je  dobro standardizovan i visoko automatizovan pod nazivom ELF (eng. Enhanced Liver Fibrosis), predstavlјa panel od tri serumska biomarkera kao integralnih komponenti koje čine ECM u procesima fibrogeneze i fibrolize. To su : Hijaluronska kiselina (HA), Prokolagen III N -terminalni peptid (PIIINP) i Tkivni inhibitori matriksnemetaloproteinaze 1 (TIMP1). Zbir njihovih pojedinačnih logaritamskih vrednosti koncentracija (ng/ml), čine algoritam izražen kroz formulu pod nazivom ELF skor. PIIINP je marker rane fibrogeneze i inflamacije, TIMP -1 je cirkulišući inhibitor  MMP enzima koji olakšavaju fibrogenezu, a HA je glikozaminoglikan iz ZĆ jetre. Rezultati ELF skora predstavlјaju numeričke vrednosti koje se mogu porediti sa vrednostima za stadijum fibroze (Ishak Staging System  0 do 6) koji je utvrđen biopsijom jetre. Cilј ove kontinuirane edukacije je prikaz preliminarnih rezultata neinvazivnog ELF testa, dobijenih u Institutu za medicinsku biohemiju VMA, a u saradnji sa klinikama (Gastroenterologija i Infektivna), u proceni njegove validnosti kao zamene za druge invazivne metode detekcije i procene stadijuma fibroze jetre.

ORGANIZATOR KURSA: doc. dr Janko Pejović, Institut za medicinsku biohemiju, VMA

PROFIL SLUŠALACA: biohemičari,  lekari, farmaceuti, zdravstveni saradnici i zdravstveni tehničari

PREDVIĆENI BROJ UČESNIKA: 250

CILj KURSA: objašnjenje mehanizma nastanka fibroze jetre, hronične viralne infekcije kao mogući prediktori, upoznavanje sa novim biomarkerima fibroze (ELF skor), komparacija ELF  skora i biopsije jetre kod procene stadijuma fibroze jetre, transplantacija jetre; prikaz slučaja pacijenata sa Vojnomedicinjske akademije.

METODE RADA: 6 predavanja i 1 radionica

PREDAVAČI: doc. dr Janko Pejović, dr Irina Brčerević, prof. dr Darko Nožić,  viši naučni saradnik Zoran Mijušković, prof dr Darko Mirković, istraživač saradnik, mr.sci. Vesna Subota

KOTIZACIJA: 3.000 dinara

PRIJAVLjIVANјE ZA KURS JE OBAVEZNO I VRŠI SE NA TEL: 3609-441, 3609-425
I NA E-MAIL: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

KOTIZACIJA SE UPLAĆUJE NA TEKUĆI RAČUN: 840-314849-70.  POZIV NA BROJ: 122742312955. Svrha uplate: kotizacija za KME-IMB

POTVRDA O IZVRŠENOJ UPLATI SE PREDAJE PRILIKOM REGISTRACIJE.

KURS JE AKREDITOVAN KOD ZDRAVSTVENOG  SAVETA SRBIJE KAO DOMAĆI KURS I KATEGORIJE (odluka ZSS-a: 153-02-3934/2012-01;evidencioni broj akreditacije kursa G-21/2013) SA 6 BODOVA ZA UČESNIKE  KURSA

PROGRAM:

 10,00-10,45 Patofiziologija fibroze jetre Dr Irina Brčerević
 10,45-11,30 Hronične viralne infekcije kao mogući prediktori fibroze jetre Prof. dr Darko Nožić
 11,30-12,15 Neinvazivni markeri fibroze jetre (ELF) Viši naučni saradnik Zoran Mijušković
 12,15-12,45 Pauza 
 12,45-13,30 Transplantacija jetre Prof. dr Darko Mirković
 13,30-14,15 Hemostaza i jetra Istraživač saradnik mr. sci Vesna Subota
 14,15-15,00 Uloga laboratorije u procesu transplantacije jetre Doc. dr Janko Pejović
 15,00-15,30 Pauza 
 15,30-16,30 Radionica: prikaz slučajeva 
 16,30-17,00 Izlazni test znanja i anketa 

Share
Poslednje ažurirano ( ponedeljak, 28 oktobar 2013 11:40 )
 
Share


Share
Poslednje ažurirano ( petak, 25 oktobar 2013 13:09 )
 
«StartPrethodni11121314151617181920SledećiKraj»

Strana 12 od 30