JAVNI POZIV
Share


 
Zdravstveni savet Srbije raspisuje

JAVNI POZIV
za akreditaciju programa kontinuirane edukacije

Svi zainteresovani subjekti koji mogu sprovoditi postupak kontinuirane edukacije (u daljem tekstu: KE) zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika prema Pravilniku o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike (''Službeni Glasnik RS'', br. 2/11) treba da dostave poštom svoje predloge programa nadležnoj Komori zdravstvenih radnika :

Lekarska komora Srbije (ul. Kraljice Natalije 1-3, 11000 Beograd)

Stomatološka komora Srbije (ul. Terazije 1, 11000 Beograd)

Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije
(ul. Pilota Mihajla Petrovića 5-a, 11000 Beograd)

Komora biohemičara Srbije (ul. Stojana Aralice 10/3, I sprat, 11070 Beograd)

Farmaceutska komora Srbije (ul. Dečanska 8a, 11000 Beograd)

Programe KE za zdravstvene saradnike treba dostaviti kancelariji Zdravstvenog saveta Srbije (ul. Nemanjina 22-26, 11000 Beograd).

Programi se dostavljaju u jednom primerku. Svaki program se mora posebno prijaviti i priložiti u posebnoj koverti. Programi KE se mogu dostaviti:

- od 15. do 30. januara 2013,
- od 1. do 15. aprila 2013,
- od 1. do 15. jula 2013. i
- od 1. do 15. oktobra 2013. godine.


Zdravstveni savet će razmatrati samo kompletne predloge programa kontinuirane edukacije, koji obuhvataju:

1. Popunjenu „Prijavu za akreditaciju programa kontinuirane edukacije“ koja se može preuzeti sa veb stranice Zdravstvenog saveta. U prijavi mora da bude naveden tačan datum izvođenja KE, a u slučaju promene termina organizator je dužan da o tome obavesti nadležnu komoru najmanje tri nedelje pre izvođenja KE.
2. „Prijava za akreditaciju programa kontinuirane edukacije“ mora da bude potpisana i pečatom overena od strane organizatora KE.
3. Sažetak programa edukacije dužine do 500 reči, sa maksimalno 5 referenci.
4. Program KE mora da sadrži satnicu, teme i predavače.
5.Kratke biografije predavača, sa podacima o njihovim kvalifikacijama/iskustvu za sprovođenje predloženog edukativnog programa (u formatu datom na veb stranici Zdravstvenog saveta). Dovoljan je elektronski potpis predavača na datom formularu.
6. Potpisom i pečatom overenu odluku organa nadležnog za recenziranje (kontrolu kvaliteta) programa KE u okviru ustanove/udruženja predlagača kojom se potvrđuje da je prijavljeni program KE odobren i recenziran. Predavač/organizator KE ne može da bude recezent svog sopstvenog programa KE.
7. Svako udruženje koje akredituje program KE dužno je da dostavi fotokopiju rešenja o registraciji od strane Agencije za privredne registre.
8. Potvrda o intelektualnoj svojini, potpisom i pečatom overena od strane organizatora programa kontinuirane edukacije.

Rezultate akreditacije Zdravstveni savet Srbije će objaviti na svojoj veb stranici u vidu Zbirne tabele ocenjenih programa KE i to: 1. marta 2013, 17. maja 2013, 16. avgusta 2013. i 15. novembra 2013. godine.


Predsednik Radnog tela Zdravstvenog
saveta za akreditaciju programa KE

Prof. dr Sandra Šipetić Grujičić s.r.

Predsednik Zdravstvenog saveta
Prof. dr Dragan Delić s.r.
Share
 
ODLUKA NA OSNOVU PRIMEDBI ZA OKTOBAR 2012.
Share
Na osnovu člana 154. stav 2. tačka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (''Sl. Glasnik RS'' 107/05) Zdravstveni savet Srbije donosi

O D L U K U

o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (KE) koji su razmatrani na osnovu PRIMEDBI na odluku Zdravstvenog saveta od 15.11.2012.

Akreditovani su svi programi kontinuirane edukacije sa dodeljenim bodovima kao što je navedeno u dokumentu pod nazivom Tabela-PRIMEDBE-oktobar 2012, koji čini prilog ove odluke i objavljen je na internet stranici Zdravstvenog saveta Republike Srbije istog datuma kada i ova Odluka. Organizatori kontinuirane medicinske edukacije čiji su programi akreditovani mogu polaznicima koji uspešno obave edukaciju dodeljivati broj bodova naveden u zbirnoj tabeli, koja je u prilogu ove odluke.

Organizatori akreditovanih programa KE su obavezni da u pisanoj formi obaveste Zdravstveni savet i nadležne komore zdravstvenih radnika, najkasnije tri nedelje ranije, o vremenu i mestu održavanja edukacije, a kod održavanja stručnog sastanka samo u slučaju promene navedenog termina. Posle sprovedene edukacije potrebno je dostaviti izveštaj o održanom akreditovanom programu kontinuirane edukacije Zdravstvenom savetu i nadležnim komorama, u roku od 15 dana od dana održavanja tog programa. Izveštaj treba da sadrži sledeće podatke: akreditacioni broj programa, datum donošenja odluke kojom je program akreditovan, dodeljen broj bodova za predavače i učesnike, spisak predavača i učesnika sa brojem licence i rezultate evaluacije (obavezna prosečna ocena opšte evaluacije programa kontinuirane edukacije). Rezultati evaluacije ne odnose se na stručne sastanke (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike «Službeni glasnik RS», broj 2/2011).

Organizatori akreditovanih programa KE su u obavezi da izdaju potvrdu o odslušanoj kontinuiranoj edukaciji najkasnije 3 nedelje od sprovedene kontinuirane edukacije.

Predsednik Radnog tela ZSS za akreditaciju programa KE
Prof. dr Sandra Šipetić Grujičić s.r.

Predsednik Zdravstvenog saveta
Prof. dr Dragan Delić s.r.

Share
Poslednje ažurirano ( ponedeljak, 17 decembar 2012 12:40 )
 
VAŽNO OBAVEŠTENJE
Share


O B A V E Š T E NJ E

Komora biohemičara Srbije upućuje OBAVEŠTENJE članovima, da kopije sertifikata o prisustvu akreditovanim programima edukacija u 2012. godini, dostave Komori kako bi se izvršilo ažuriranje prisustva i stečenih bodova i uputilo povratno obaveštenje svim članovima Komore.

Kopije sertifikata možete slati na adresu Komore:
Ul. Stojana Aralice 10/3, I sprat
11070 Novi Beograd

Ovim dopisom obaveštavamo i organizatore akreditovanih edukacija o njihovoj obavezi dostavljanja Izveštaja sa održanih stručnih skupova, kao i spiskova učesnika istih.

Administrativna služba
Komore biohemičara Srbije

Share
Poslednje ažurirano ( petak, 30 novembar 2012 16:46 )
 
ODLUKA O AKREDITACIJI KE ZA OKTOBAR 2012.
Share


Na osnovu člana 154. stav 1. tačka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (''Sl. Glasnik RS'', broj 107/05, 72/09-dr.zakon, 88/10, 99/10 i 57/11) Zdravstveni savet Srbije je doneo

O D L U K U

o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (u daljem tekstu: KE) prispelih na osnovu Javnog poziva objavljenog na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije i u sredstvima javnog informisanja 16.12.2011. godine (broj: 153-02-1379/2011-01) u oktobarskom roku 2012. godine

Akreditovani su svi programi kontinuirane edukacije sa dodeljenim bodovima koji su navedeni u Zbirnim tabelama ocenjenih programa KE, koje čine prilog ove odluke (dokumenti pod nazivom: Zbirna tabela LEKARSKE KOMORE oktobar 2012, Zbirna tabela FARMACEUTSKE KOMORE oktobar 2012, Zbirna tabela KOMORE MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA oktobar 2012, Zbirna tabela STOMATOLOŠKE KOMORE oktobar 2012, Zbirna tabela KOMORE BIOHEMIČARA oktobar 2012, Zbirna tabela za ZDRAVSTVENE SARADNIKE oktobar 2012). Odluka je objavljena i na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije istog datuma kada je i ova odluka doneta. Organizatori kontinuirane edukacije čiji su programi akreditovani mogu polaznicima koji uspešno obave edukaciju dodeljivati broj bodova naveden u Zbirnim tabelama ocenjenih programa KE.
Programi KE akreditovani ovom odlukom mogu se realizovati u jednom ili više navrata do 15.11.2013. godine.

Organizatori akreditovanih programa KE su obavezni da u pisanoj formi obaveste Zdravstveni savet i nadležne komore zdravstvenih radnika, najkasnije tri nedelje ranije, o vremenu i mestu održavanja edukacije, a kod održavanja stručnog sastanka samo u slučaju promene navedenog termina. Posle sprovedene edukacije potrebno je dostaviti izveštaj o održanom akreditovanom programu kontinuirane edukacije Zdravstvenom savetu i nadležnim komorama, u roku od 15 dana od dana održavanja tog programa. Izveštaj treba da sadrži sledeće podatke: akreditacioni broj programa, datum donošenja odluke kojom je program akreditovan, dodeljen broj bodova za predavače i učesnike, spisak predavača i učesnika sa brojem licence i rezultate evaluacije (obavezna prosečna ocena opšte evaluacije programa kontinuirane edukacije). Rezultati evaluacije ne odnose se na stručne sastanke (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike «Službeni glasnik RS», broj 2/11).

Organizatori akreditovanih programa KE su u obavezi da izdaju potvrdu o odslušanoj kontinuiranoj edukaciji najkasnije 3 nedelje od sprovedene kontinuirane edukacije.

Primedbe na Odluku o akreditaciji programa KE moraju se dostaviti poštom Zdravstvenom savetu Srbije (Nemanjina 22-26, 11000 Beograd) u roku od 15 dana od dana objavljivanja Odluke na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije.


Predsednik Radnog tela ZSS za akreditaciju programa KE
Prof. dr Sandra Šipetić Grujičić s.r.
PREDSEDNIK
Prof. dr Dragan Delić s.r.
Share
 
NACRT ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA PACIJENATA
ShareO B A V E Š T E NJ E

Poštovane kolege,

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije je pripremilo Nacrt Zakona o zaštiti prava pacijenata, koji se nalazi u prilogu (link).

Kako je u toku postupak  javne rasprave, očekujemo Vaše aktivno uključenje u njegovo razmatranje, a svoje primedbe i sugestije dostavite Komori najkasnije do 15. 11. 2012. godine na e-mail: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Link: www.zdravlje.gov.rs

Share
Poslednje ažurirano ( petak, 11 oktobar 2013 12:03 )
 
«StartPrethodni11121314151617181920SledećiKraj»

Strana 12 od 25