OBAVEŠTENJE SA FARMACEUTSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU
SharePoštovani,

Obaveštavam Vas da će na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu u subotu 12. aprila 2014. biti održan kurs kontinuirane medicinske edukacije pod nazivom Dijabetes melitus – laboratorijska dijagnostika i terapija (ev. Broj kursa G-32/2014). Kurs je akreditovan Odlukom Zdravstvenog saveta Republike Srbije broj: 153-02-535/2014-01 od 3. marta 2014. godine.

Koordinator kursa je Dr Aleksandra Stefanović, docent Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Ujedno Vas obaveštavam da će kurs "Integralni laboratorijski i klinički pristup u otkrivanju i praćenju bolesti bubrega" (G-33/2014) čije održavanje je planirano za 26. aprila 2014. godine na farmaceutskom fakultetu, biće odložen do daljenjeg, a tačan datum naknadno objavljen.

Koordinator ovog kursa je Prof. dr Violeta Dopsaj, redovni profesor Farmaceutskog fakulteta.


Prodekan za poslediplomsku
nastavu i kontinuiranu edukaciju
Farmaceutskog fakulteta u Beogradu
Prof. dr Biljana Antonijević s.r.


Share
Poslednje ažurirano ( subota, 12 april 2014 01:37 )
 
KURS KME NA KLINIČKOM CENTRU U NIŠU - 14. MARTA 2014.
ShareCENTAR ZA MEDICINSKU BIOHEMIJU KC U NIŠU ORGANIZUJE

- K U R S -


Teme:

Karakteristike, sinteza i fiziološke uloge azot-monoksida

Predavač: prof. dr Vidosava Đorđević

Signalni mehanizmi peroksinitrita u apoptozi I fragmentaciji DNK
Predavač: Prof. dr Gordana Kocić

Genska varijabilnost neuronalne azot-monoksid  sintaze
Predavač: prof. dr Tatjana Jevtović-Stoimenov

Koktel

Metabolizam azot-monoksida i metil arginina u bubrežnim bolestima

Predavač: prof. dr Tatjana Cvetković

Značaj signalizacije posredovane azot-monoksidom u neuropatologiji
Predavač: prof. dr. Ivana Stojanović

Fiziološki, patofiziološki i terapijski značaj azot-monoksida u respiratornom sistemu
Predavač: dr med. Sci Vladan Ćosić

Aktivnost azot-monoksid sintaze i koncentracija azot-monoksida
kod pacijenata sa sistemskim lupusom eritematodesom

Predavač: dr med. sci. Lilika Zvezdanović-Čelebić

Azot-monoksid i polimorfizam gena za neuronalnu zot-monoksid sintazu
kod obolelih od shizofrenije

Predavač: dr med. sci Vladimir Đorđević


Kurs će se održati 14. marta 2014. godine u amfiteatru Medicinskog fakulteta Niš
sa početkom u 11:00.

Registracija učesnika u vremenu od 9:00 do 10:30. Ulazni test će se obaviti u 10:30.

Kurs je akreditovan pod brojem 153-02-3934/2012-01  za lekare, farmaceute,
biohemičare i zdravstvene tehničare i predviđa 6 bodova za slušaoce.

Kotizacija iznosi 3.000,00 dinara.

Kotizaciju uplatiti na ž. račun KC Niš 840-661667-38, sopstveni prihod.

 

Rukovodilac Kursa
Prof. dr Vidosava Đorđević

Share
Poslednje ažurirano ( utorak, 04 mart 2014 01:23 )
 
ODLUKA NA OSNOVU PRIMEDBI ZA OKTOBAR 2013.
ShareNa osnovu člana 154. stav 2. tačka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Sl. Glasnik RS" 107/05) Zdravstveni savet Srbije donosi

O D L U K U

o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (KE) koji su razmatrani na osnovu PRIMEDBI na odluku Zdravstvenog saveta od 15.11.2013.

Akreditovani su svi programi kontinuirane edukacije sa dodelјenim bodovima kao što je navedeno u dokumentu pod nazivom Tabela-PRIMEDBE-oktobar 2013, koji čini prilog ove odluke i objavlјen je na internet stranici Zdravstvenog saveta Republike Srbije istog datuma kada i ova Odluka. Organizatori kontinuirane medicinske edukacije čiji su programi akreditovani mogu polaznicima koji uspešno obave edukaciju dodelјivati broj bodova naveden u zbirnoj tabeli, koja je u prilogu ove odluke.

Organizatori akreditovanih programa KE su obavezni da u pisanoj formi obaveste Zdravstveni savet i nadležne komore zdravstvenih radnika, najkasnije tri nedelјe ranije, o vremenu i mestu održavanja edukacije, a kod održavanja stručnog sastanka samo u slučaju promene navedenog termina. Posle sprovedene edukacije potrebno je dostaviti izveštaj o održanom akreditovanom programu kontinuirane edukacije Zdravstvenom savetu i nadležnim komorama, u roku od 15 dana od dana održavanja tog programa. Izveštaj treba da sadrži sledeće podatke: akreditacioni broj programa, datum donošenja odluke kojom je program akreditovan, dodelјen broj bodova za predavače i učesnike, spisak predavača i učesnika sa brojem licence i rezultate evaluacije (obavezna prosečna ocena opšte evaluacije programa kontinuirane edukacije). Rezultati evaluacije ne odnose se na stručne sastanke (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike «Službeni glasnik RS», broj 2/2011).

Organizatori akreditovanih programa KE su u obavezi da izdaju potvrdu o odslušanoj kontinuiranoj edukaciji najkasnije 3 nedelјe od sprovedene kontinuirane edukacije.


Predsednik Radnog tela ZSS za akreditaciju programa KE
Prof. dr Sandra Šipetić Grujičić s.r.
PREDSEDNIK ZSS
Prof. dr Dragan Delić s.r.
Share
 
PREDAVANJE NA MEDICINSKOM FAKULTETU U BEOGRADU - 16.12.2013. GODINE
ShareObaveštavamo Vas o stručnom predavanju sa temom:

“Oxidative stress and antioxidant therapy in chronic kidney disease”

koje će održati profesor Frančesko Gali (Francesco Galli)
Laboratory of Clinical Biochemistry and Nutrition, Department of Internal Medicine School of Pharmacy, University of Perugia

Predavanje će se održati 16. decembra 2013. godine u Svečanoj sali dekanata Medicinskog fakulteta u Beogradu sa početkom u 14 časova.

Prof. dr Frančesko Gali je profesor biohemije na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Peruđi (Italija). Načelnik je laboratorije za kliničku biohemiju i ishranu odeljenja za Internu medicinu istog univerziteta. Profesor Gali je autor više od 200 publikacija iz oblasti biohemije, ćelijske biologije, toksikologije i ishrane objavljenih u renomiranim naučnim časopisima, knjigama i kongresnim saopštenjima. Profesor Gali je trenutno uključen u projekte koji se bave posttranslacionom obradom proteina izazvanom slobodnim radikalima u svetlu mikroinflamacije i uremijske toksičnosti, metabolizmom i terapeutskom primenom liposolubilnik vitamina E i K, glutation transferazama i metabolizmom glutationa u hroničnoj bubrežnoj bolesti kao i biološkom podudarnošću novih biomaterijala za hemodijalizne membrane.

Share
 
ODLUKA O AKREDITACIJI KE ZA OKTOBAR 2013.
ShareNa osnovu člana 154. stav 1. tačka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (''Sl. Glasnik RS'', broj 107/05, 72/09-dr.zakon, 88/10, 99/10 i 57/11) Zdravstveni savet Srbije je doneo

O D L U K U

o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (u dalјem tekstu: KE) prispelih na osnovu Javnog poziva objavlјenog na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije i u sredstvima javnog informisanja 10.12.2012. godine (broj: 153-02-3934/2012-01) u oktobarskom roku 2013. godine


Akreditovani su svi programi kontinuirane edukacije sa dodelјenim bodovima koji su navedeni u Zbirnim tabelama ocenjenih programa KE, koje čine prilog ove odluke (dokumenti pod nazivom: Zbirna tabela LEKARSKE KOMORE oktobar 2013, Zbirna tabela FARMACEUTSKE KOMORE oktobar 2013, Zbirna tabela KOMORE MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA oktobar 2013, Zbirna tabela STOMATOLOŠKE KOMORE oktobar 2013, Zbirna tabela KOMORE BIOHEMIČARA oktobar 2013, Zbirna tabela za ZDRAVSTVENE SARADNIKE oktobar 2013). Odluka je objavlјena i na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije istog datuma kada je i ova odluka doneta. Organizatori kontinuirane edukacije čiji su programi akreditovani mogu polaznicima koji uspešno obave edukaciju dodelјivati broj bodova naveden u Zbirnim tabelama ocenjenih programa KE.
Programi KE akreditovani ovom odlukom mogu se realizovati u jednom ili više navrata do 15.11.2014. godine.

Organizatori akreditovanih programa KE su obavezni da u pisanoj formi obaveste Zdravstveni savet i nadležne komore zdravstvenih radnika, najkasnije tri nedelјe ranije, o vremenu i mestu održavanja edukacije, a kod održavanja stručnog sastanka samo u slučaju promene navedenog termina. Posle sprovedene edukacije potrebno je dostaviti izveštaj o održanom akreditovanom programu kontinuirane edukacije Zdravstvenom savetu i nadležnim komorama, u roku od 15 dana od dana održavanja tog programa. Izveštaj treba da sadrži sledeće podatke: akreditacioni broj programa, datum donošenja odluke kojom je program akreditovan, dodelјen broj bodova za predavače i učesnike, spisak predavača i učesnika sa brojem licence i rezultate evaluacije (obavezna prosečna ocena opšte evaluacije programa kontinuirane edukacije). Rezultati evaluacije ne odnose se na stručne sastanke (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike «Službeni glasnik RS», broj 2/11).

Organizatori akreditovanih programa KE su u obavezi da izdaju potvrdu o odslušanoj kontinuiranoj edukaciji najkasnije 3 nedelјe od sprovedene kontinuirane edukacije.

Primedbe na Odluku o akreditaciji programa KE moraju se dostaviti poštom Zdravstvenom savetu Srbije (Nemanjina 22-26, 11000 Beograd) u roku od 15 dana od dana objavlјivanja Odluke na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije.


Predsednik Radnog tela ZSS za akreditaciju programa KE
Prof. dr Sandra Šipetić Grujičić s.r.
PREDSEDNIK
Prof. dr Dragan Delić s.r.
Share
Poslednje ažurirano ( petak, 15 novembar 2013 20:15 )
 
«StartPrethodni123456SledećiKraj»

Strana 1 od 6