KME U ORGANIZACIJI CMB KC NIŠ - 18. 04. 2015.
Share

PRIJAVA ZA KURS (PDF)PRIJAVA ZA KURS (PDF)

Share
Poslednje ažurirano ( petak, 27 mart 2015 17:07 )
 
PONIŠTAVANJE AKREDITACIJE PROGRAMA (A-1-880/15)
Share

OBAVEŠTENjE

Poštovani,

Na osnovu tri nezavisne recenzije programa kontinuirane edukacije pod nazivom "Možemo li biti zdravi bez vakcina i lekova" (A-1-880/15) poništava se akreditacija navedenog programa.

Radno telo za akreditaciju programa kontinuirane edukacije
Zdravstvenog saveta Republike Srbije
Share
Poslednje ažurirano ( ponedeljak, 09 mart 2015 12:12 )
 
ZBIRNA TABELA KOMORE BIOHEMIČARA SRBIJE - JANUAR 2015.
Share

Na osnovu člana 154. stav 1. tačka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (''Sl. Glasnik RS'', broj 107/05, 72/09-dr.zakon, 88/10, 99/10 i 57/11) Zdravstveni savet Srbije je doneo

O D L U K U

o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (u daljem tekstu: KE) prispelih na osnovu Javnog poziva objavljenog na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije i u sredstvima javnog informisanja 31.12.2014. godine (broj: 153-02-4463/2014-01) u januarskom roku 2015. godine

Akreditovani su svi programi kontinuirane edukacije sa dodeljenim bodovima koji su navedeni u Zbirnim tabelama ocenjenih programa KE, koje čine prilog ove odluke (dokument pod nazivom: Zbirna tabela KOMORE BIOHEMIČARA januar 2015). Odluka je objavljena i na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije istog datuma kada je i ova odluka doneta. Organizatori kontinuirane edukacije čiji su programi akreditovani mogu polaznicima koji uspešno obave edukaciju dodeljivati broj bodova naveden u Zbirnim tabelama ocenjenih programa KE.

Programi KE akreditovani ovom odlukom mogu se realizovati u jednom ili više navrata do 03.03.2016. godine.

Organizatori akreditovanih programa KE su obavezni da u pisanoj formi obaveste Zdravstveni savet i nadležne komore zdravstvenih radnika, najkasnije tri nedelje ranije, o vremenu i mestu održavanja edukacije, a kod održavanja stručnog sastanka samo u slučaju promene navedenog termina. Posle sprovedene edukacije potrebno je dostaviti izveštaj o održanom akreditovanom programu kontinuirane edukacije Zdravstvenom savetu i nadležnim komorama, u roku od 15 dana od dana održavanja tog programa. Izveštaj treba da sadrži sledeće podatke: akreditacioni broj programa, datum donošenja odluke kojom je program akreditovan, dodeljen broj bodova za predavače i učesnike, spisak predavača i učesnika sa brojem licence i rezultate evaluacije (obavezna prosečna ocena opšte evaluacije programa kontinuirane edukacije). Rezultati evaluacije ne odnose se na stručne sastanke (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike «Službeni glasnik RS», broj 2/11).

Organizatori akreditovanih programa KE su u obavezi da izdaju potvrdu o odslušanoj kontinuiranoj edukaciji najkasnije 3 nedelje od sprovedene kontinuirane edukacije.

Primedbe na Odluku o akreditaciji programa KE moraju se dostaviti poštom Zdravstvenom savetu Srbije (Nemanjina 22-26, 11000 Beograd) u roku od 15 dana od dana objavljivanja Odluke na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije.


Predsednik Radnog tela ZSS za akreditaciju programa KE
Prof. dr Sandra Šipetić Grujičić s.r.
.
Share
Poslednje ažurirano ( ponedeljak, 09 mart 2015 15:07 )
 
FARMACEUTSKI FAKULTET ORGANIZUJE KURS KONTINUIRANE EDUKACIJE
SharePoštovani,

obaveštavamo Vas da Centar za kontinuiranu edukaciju Farmaceutskog fakulteta u Beogradu organizuje kurs kontinuirane edukacije sa temom:

Integralni laboratorijski i klinički pristup u otkrivanju i praćenju bolesti bubrega
Koordinator kursa: Prof. dr Violeta Dopsaj
Kurs će biti držan 28. februar 2015. na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu
Kurs je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije sa 6 poena za polaznike

Cilјna grupa: lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemičari, veterinari
Kotizacija uklјučuje: prisustvo predavanjima i radionicama, posluženje u pauzama i sertifikat.
Cena kursa je 6000 RSD

Broj računa za uplatu: 840-1127666-05
Poziv na broj: 45429

Sve informacije u vezi kursa možete dobiti telefonom: 011 3951-201; 011 3951298
Email: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli , i internet stranica: www.pharmacy.bg.ac.rs
Kontakt osoba: Dobrila Vujadinović, Farmaceutski fakultet

Preuzmi Obrazac prijave i program (PDF)

Share
Poslednje ažurirano ( utorak, 16 decembar 2014 22:29 )
 
KURS I KATEGORIJE NA VMA
ShareVOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA-INSTITUT ZA MEDICINSKU BIOHEMIJU

DOMAĆI KURS I KATEGORIJE
ORGANIZATOR: DOCENT DR JANKO PEJOVIĆ

"SEPSA: KLINIČKI, LABORATORIJSKI I TERAPIJSKI ASPEKTI"

15 novembar 2014., od 10-17h, AMFITEATAR IV SPRAT, VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA

Sepsa se definiše kao sistemski odgovor organizma na invazivnu infekciju. Smatra se teškom ako dovodi do disfunkcije organa, a dalјom progresijom bolesti, kada se ugrozi oksigenacija tkiva razvija se septički šok. Sepsa predstavlјa vodeći uzrok morbiditeta i mortaliteta u jedinicama intenzivne nege. Godišnje u svetu od sepse umre čak 18 miliona lјudi. Podatak koji zabrinjava jeste da je incidenca sepse u porastu. Upravo zbog toga, razumlјivo je sprovođenje brojnih istraživanja sa cilјem razumevanja klјučnih mehanizama patofiziologije, dijagnostike i terapije ovog složenog obolјenja.

Klinički znaci sepse su: hipertermija ili hipotermija, tahikardija, tahipneja, znaci periferne vazodilatacije, šok, konfuzija  kao i promenjen mentalni status. Laboratorijski  testovi detekcije sepse su: broj leukocita (procenat neutrofila, kao i skretanje u levo, tkz. left shift), sedimentacija eritrocita, C reaktivni protein (CRP), bakterijske kulture, prokalcitonin, serumski amiloid A, citokini (IL-2, IL-6, IL-8). Novi biomarkeri sepse su CD (cluster of differentiation) molekuli: neutrofilni CD64 i  presepsin (CD14). Na Institutu za medicinsku biohemiju Vojnomedicinske akademije, neutrofilni CD64 se određuje metodom protočne citometrije, a CD14 ELISA tehnikom. Zlatni standard za detekciju sepse je pozitivna hemokultura. Međutim, brojne studije pokazuju da čak 32,6 % pacijenata sa kliničkom dijagnozom sepse ima negativnu hemokulturu. Samim tim, sepsa kao kompleksno obolјenje i danas je kontroverzna tema i predmet mnogih istraživanja.

Bolesnici tokom sepse prolaze kroz različite stadijume bolesti, a u svakom stadijumu dominira ili pro- ili antiinflamatorni proces. Zbog toga određivanje stadijuma sepse može da bude korisno za identifikaciju medijatora inflamatornog odgovora na koji treba terapijski delovati bilo inhibicijom, bilo pojačavanjem dejstva. Na primer, kada štetni efekti leukocita premašuju njihovu efikasnost u eliminaciji mikroorganizama, primenjuje se inhibitorna terapija. U slučaju da su leukociti neophodni za kontrolu lokalne ili sistemske infekcije, štetno je inhibirati njihovu funkciju. Antibiotska terapija predstavlјa mač sa dve oštrice: sa jedne strane, u teškoj sepsi i septičkom šoku, svaki sat odlaganja započinjanja antibiotske terapije znatno smanjuje šanse bolesnika za preživlјavanje, dok, sa druge strane, primena antibiotika onda kada nisu neophodni, dovodi do prekomernog rasta multirezistentnih patogena.

U okviru kursa, biće objašnjen nov pristup klasifikacije sepse (akronim je PIRO), sličan sistemu klasifikacije malignih tumora, gde je prisustvo disfunkcije organa u sepsi slično prisustvu metastaze kod maligne bolesti. Značaj PIRO modela je u činjenici da se na osnovu njega može razlikovati morbiditet koji je posledica infekcije od morbiditeta koji potiče od odgovora organizma na infekciju, što je od značaja za terapijsko delovanje.

Cilј kursa je da učesnici multidisciplinarnim pristupom steknu šira znanja o složenosti ovog teškog obolјenja, o dijagnostikovanju i terapiji sepse, sa cilјem minimiziranja njenog štetnog dejstva.

ORGANIZATOR KURSA: doc. dr Janko Pejović, Institut za medicinsku biohemiju, VMA

PROFIL SLUŠALACA: lekari, farmaceuti, biohemičari, zdravstveni saradnici i zdravstveni tehničari

PREDVIĆENI BROJ UČESNIKA: 250

CILj KURSA: Upoznavanje sa patofiziologijom sepse i razumevanje mehanizama nastanka sepse, odnos polimorfizma gena i sepse kod kritično obolelih, upoznavanje sa savremenim pristupom klasifikacije sepse- PIRO model kao i smernicama za ranu identifikaciju sepse i racionalnom antibiotskom terapijom kod pacijenata sa sepsom.

METODE RADA: 7 predavanja i 2 radionice

PREDAVAČI: doc. dr Janko Pejović, asistent dr Dragan Đorđević, prof. dr Zvonko Magić,  viši naučni saradnik dr Zoran Mijušković, prof dr Maja Šurbatović, asistent mr.farm. nauka Aneta Perić, istraživač saradnik, mr.sci. Vesna Subota.

KOTIZACIJA: 3.000 dinara

PRIJAVLjIVANјE ZA KURS JE OBAVEZNO I VRŠI SE NA TEL: 3609-441, 3608-208

I NA E-MAIL: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

KOTIZACIJA SE UPLAĆUJE NA TEKUĆI RAČUN: 840-742313843-22.  POZIV NA BROJ:
97-206019552500. Svrha uplate: kotizacija za KME-IMB
POTVRDA O IZVRŠENOJ UPLATI SE PREDAJE PRILIKOM REGISTRACIJE.

KURS JE AKREDITOVAN KOD  ZDRAVSTVENOG  SAVETA SRBIJE  KAO DOMAĆI KURS I KATEGORIJE (odluka ZSS-a: 153-02-04294/2013-01;evidencioni broj akreditacije kursa G-29/2014) SA 6 BODOVA ZA UČESNIKE  KURSA


PROGRAM:

 09,00-10,00 Registracija učesnika i podela materijala kursa   
 
 10,00-10,40 Patofiziologija i kriterijumi za postavlјanje dijagnoze
 teškesepse
 Asistent Dr Dragan Đorđević
 10,40-11,20 Povezanost polimorfizma gena sa tokom ishoda sepse Prof. dr Zvonko Magić
 11,20-12,00 Novine u terapiji sepse kod kritično obolelih Prof. dr Maja Šurbatović
 12,00-12,30 Pauza   
 
 12,30-13,10 Antibiotska terapija kod kritično obolelih sa sepsom Asistent mr. Farm. nauka Aneta Perić
 13,10-13,50 Novi biomarkeri u dijagnostici sepse Doc. dr Janko Pejović
 13,50-14,30 Radionica: prikaz slučajeva, interpretacija rezultata,
 diskusije
 
 14,30-14,50 Pauza 
 14,50-15,30 Inflamatorni proteini kao markeri sepse   
 Viši naučni saradnik dr Zoran
 Mijušković
 15,30-16,10 Hemostaza i sepsa Istraživač saradnik mr Vesna Subota
 16,10-16,50 Izlazni test znanja i anketa 
Share
Poslednje ažurirano ( sreda, 22 oktobar 2014 15:17 )
 
«StartPrethodni1234567SledećiKraj»

Strana 1 od 7