O B A V E Š T E NJ E – IZMENE PRAVILNIKA
petak, 12 februar 2016 15:32
Share

U skladu sa Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika (“Sl. glasnik RS”, br. 102/2015), koji se stupio na snagu dana 12. 12. 2015. godine, nakon čega je objavljen i na sajtu KBS dana 15. 12. 2015. godine, upućujemo Vas na ključne izmene:

- zdravstveni radnik obavezan je da ostvari 20 bodova u toku jedne licence godine odnosno 140 bodova u toku sedmogodišnjeg licencnog perioda skupljenih iz više različitih programa kontinuirane edukacije vezano za profesiju koju obavlja, a za koju se izdaje, odnosno obnavlja licenca

- broj sakupljenih bodova u toku jedne licence godine ne može biti manji od 10 bodova tj. ako zdravstveni radnik po isteku licencne godine nije stekao minimum 10 bodova, dužan je da podnese  zahtev za polaganje licencnog ispita nadležnoj komori u roku od 60 dana pre isteka licencne godine

Poštovani članovi KBS podsećamo Vas da je licencna godina za svakog člana vezana za datum koji je naveden na licenci.
Share
Poslednje ažurirano ( petak, 12 februar 2016 15:51 )
 
TABELA - PRIMEDBE - OKTOBAR 2015.
četvrtak, 24 decembar 2015 15:59
Share

Na osnovu člana 154. stav 2. tačka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (''Sl. glasnik RS'', br. 107/05) Zdravstveni savet Srbije donosi

O D L U K U

o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (KE) koji su razmatrani na osnovu PRIMEDBI na odluku Zdravstvenog saveta od 17.11.2015.


Akreditovani su svi programi kontinuirane edukacije sa dodeljenim bodovima kao što je navedeno u dokumentu pod nazivom Tabela-PRIMEDBE-oktobar 2015, koji čini prilog ove odluke i objavljen je na internet stranici Zdravstvenog saveta Republike Srbije istog datuma kada i ova Odluka. Organizatori kontinuirane medicinske edukacije čiji su programi akreditovani mogu polaznicima koji uspešno obave edukaciju dodeljivati broj bodova naveden u zbirnoj tabeli, koja je u prilogu ove odluke.

Organizatori akreditovanih programa KE su obavezni da u pisanoj formi obaveste Zdravstveni savet i nadležne komore zdravstvenih radnika, najkasnije tri nedelje ranije, o vremenu i mestu održavanja edukacije, a kod održavanja stručnog sastanka samo u slučaju promene navedenog termina. Posle sprovedene edukacije potrebno je dostaviti izveštaj o održanom akreditovanom programu kontinuirane edukacije Zdravstvenom savetu i nadležnim komorama, u roku od 15 dana od dana održavanja tog programa. Izveštaj treba da sadrži sledeće podatke: akreditacioni broj programa, datum donošenja odluke kojom je program akreditovan, dodeljen broj bodova za predavače i učesnike, spisak predavača i učesnika sa brojem licence i rezultate evaluacije (obavezna prosečna ocena opšte evaluacije programa kontinuirane edukacije). Rezultati evaluacije ne odnose se na stručne sastanke (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike «Službeni glasnik RS», broj 2/2011).

Organizatori akreditovanih programa KE su u obavezi da izdaju potvrdu o odslušanoj kontinuiranoj edukaciji najkasnije 3 nedelje od sprovedene kontinuirane edukacije.

Share
Poslednje ažurirano ( ponedeljak, 18 januar 2016 13:56 )
 
ZBIRNA TABELA KOMORE BIOHEMIČARA SRBIJE - OKTOBAR 2015.
utorak, 01 decembar 2015 21:16
Share

Na osnovu člana 154. stav 1. tačka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (''Sl. Glasnik RS'', broj 107/05, 72/09-dr.zakon, 88/10, 99/10 i 57/11) Zdravstveni savet Srbije je doneo

O D L U K U

o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (u daljem tekstu: KE) prispelih na osnovu Javnog poziva objavljenog na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije i u sredstvima javnog informisanja 31.12.2014. godine (broj: 153-02-4463/2014-01) u oktobarskom roku 2015. godine


Akreditovani su svi programi kontinuirane edukacije sa dodeljenim bodovima kao što je navedeno u Zbirnoj tabeli ocenjenih programa KE, koja čini prilog ove odluke: Zbirna tabela KOMORE BIOHEMIČARA oktobar 2015. Odluka je objavljena i na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije istog datuma kada je i ova odluka doneta. Organizatori kontinuirane edukacije čiji su programi akreditovani mogu polaznicima koji uspešno obave edukaciju dodeljivati broj bodova naveden u Zbirnim tabelama ocenjenih programa KE.

Programi KE akreditovani ovom odlukom mogu se realizovati u jednom ili više navrata do 17.11.2016. godine.

Organizatori akreditovanih programa KE su obavezni da u pisanoj formi obaveste Zdravstveni savet i nadležne komore zdravstvenih radnika, najkasnije tri nedelje ranije, o vremenu i mestu održavanja edukacije, a kod održavanja stručnog sastanka samo u slučaju promene navedenog termina. Posle sprovedene edukacije potrebno je dostaviti izveštaj o održanom akreditovanom programu kontinuirane edukacije Zdravstvenom savetu i nadležnim komorama, u roku od 15 dana od dana održavanja tog programa. Izveštaj treba da sadrži sledeće podatke: akreditacioni broj programa, datum donošenja odluke kojom je program akreditovan, dodeljen broj bodova za predavače i učesnike, spisak predavača i učesnika sa brojem licence i rezultate evaluacije (obavezna prosečna ocena opšte evaluacije programa kontinuirane edukacije). Rezultati evaluacije ne odnose se na stručne sastanke (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike «Službeni glasnik RS», broj 2/11).

Organizatori akreditovanih programa KE su u obavezi da izdaju potvrdu o odslušanoj kontinuiranoj edukaciji najkasnije 3 nedelje od sprovedene kontinuirane edukacije.

Primedbe na Odluku o akreditaciji programa KE moraju se dostaviti poštom Zdravstvenom savetu Srbije (Nemanjina 22-26, 11000 Beograd) u roku od 15 dana od dana objavljivanja Odluke na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije.


Predsednik Zdravstvenog saveta Republike Srbije
Akademik Dragan Micić


Share
Poslednje ažurirano ( utorak, 01 decembar 2015 21:21 )
 
NOV PRAVILNIK O LICENCAMA
utorak, 01 decembar 2015 21:16
Share


Poštovane kolege,

Obaveštavamo vas da je dana 12. 12. 2015. godine stupio na snagu Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika (“Sl. glasnik RS”, br. 102/2015).  

Od dana objavljivanja primenjivaće se novi Pravilnik koji mnogo jasnije definiše postupke izdavanja, obnavljanja ili oduzimanja licence, a najvažnija izmena je što i članovi koji nisu kroz kontinuiranu medicinsku edukaciju ispunili uslov za relicenciranje sada imaju jasno definisan način da to učine kroz polaganje licencnog ispita.

Zahvaljujemo se Ministru zdravlja Ass. dr Zlatiboru Lončaru što je formiranjem Radne grupe od predstavnika komora zdravstvenih radnika omogućio da se u izmene Pravilnika ugradi višegodišnje  iskustvo svih komora zdravstvenih radnika, kao i Predsedniku radne grupe, državnom sekretaru  Prof. dr  Berislavu Vekiću na višemesečnom radu sa komorama pri čemu je pokazao veliku zainteresovanost i poznavanje problematike rada komora.

Vidi detaljnije: Pravilnik
 
S poštovanjem,
Mr sc. med. dr  Slavica Cimbaljević s.r.
Direktor Komore biohemičara Srbije

 

Share
Poslednje ažurirano ( sreda, 20 januar 2016 10:59 )
 
"KME NA VMA - 14.11.2015."
sreda, 28 oktobar 2015 07:27
Share

Obaveštavamo Vas da će se u okviru KME na Vojnomedicinskoj akademiji-Institut za medicinsku biohemiju u Beogradu održati domaći kurs I kategorije sa temom: "Urgentna dijagnostika: klinički i laboratorijski aspekti".

Vidi detaljnije - OBAVEŠTENJE i PROGRAM


Share
 
«StartPrethodni12345678910SledećiKraj»

Strana 1 od 10