OBAVEŠTENJE - POZIV ZDRAVSTVENOG SAVETA SRBIJE ZA AKREDITACIJU UDRUŽENJA
ponedeljak, 04 april 2016 19:47
Share

Zdravstveni savet Srbije je na osnovu Pravilnika o bližim uslovima za sprovođenje KME za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike ("Službeni glasnik RS", 23/2016) objavio poziv za akreditaciju udruženja zdravstvene struke kao organizatora KE.

Vidi detaljnije: www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs
Share
 
NOV PRAVILNIK O KME
petak, 11 mart 2016 10:19
Share

Poštovani članovi KBS,

Obaveštavamo Vas da je u Službenom glasniku RS br. 23/2016 dana 07. 03. 2016. godine objavljen Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike koji je integrisan u tekst.

Vidi detaljnije: Pravilnik

Srdačno,
Mr sc. med. dr Slavica Cimbaljević
Direktor
Share
 
ZBIRNA TABELA KOMORE BIOHEMIČARA SRBIJE – JANUAR 2016.
ponedeljak, 07 mart 2016 15:00
Share


Na osnovu člana 154. stav 1. tačka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (''Sl. glasnik RS'', broj 107/05, 72/09-dr.zakon, 88/10, 99/10 i 57/11) Zdravstveni savet Srbije je doneo

O D L U K U

o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (u daljem tekstu: KE) prispelih na osnovu Javnog poziva objavljenog na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije i u sredstvima javnog informisanja 25. 12. 2015. godine (broj: 153-02-4254/2015-01) u januarskom roku 2016. godine

Akreditovani su svi programi kontinuirane edukacije sa dodeljenim bodovima koji su navedeni u Zbirnој tabeli ocenjenih programa KE, kojа čini prilog ove odluke: Zbirna tabela KOMORE BIOHEMIČARA januar 2016. Odluka je objavljena i na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije istog datuma kada je i ova odluka doneta. Organizatori kontinuirane edukacije čiji su programi akreditovani mogu polaznicima koji uspešno obave edukaciju dodeljivati broj bodova naveden u Zbirnim tabelama ocenjenih programa KE.

Programi KE akreditovani ovom odlukom mogu se realizovati u jednom ili više navrata do 03. 03. 2017. godine.

Organizatori akreditovanih programa KE su obavezni da u pisanoj formi obaveste Zdravstveni savet i nadležne komore zdravstvenih radnika, najkasnije tri nedelje ranije, o vremenu i mestu održavanja edukacije, a kod održavanja stručnog sastanka samo u slučaju promene navedenog termina. Posle sprovedene edukacije potrebno je dostaviti izveštaj o održanom akreditovanom programu kontinuirane edukacije Zdravstvenom savetu i nadležnim komorama, u roku od 15 dana od dana održavanja tog programa. Izveštaj treba da sadrži sledeće podatke: akreditacioni broj programa, datum donošenja odluke kojom je program akreditovan, dodeljen broj bodova za predavače i učesnike, spisak predavača i učesnika sa brojem licence i rezultate evaluacije (obavezna prosečna ocena opšte evaluacije programa kontinuirane edukacije). Rezultati evaluacije ne odnose se na stručne sastanke (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike «Službeni glasnik RS», broj 2/11).

Organizatori akreditovanih programa KE su u obavezi da izdaju potvrdu o odslušanoj kontinuiranoj edukaciji najkasnije 3 nedelje od sprovedene kontinuirane edukacije.

Primedbe na Odluku o akreditaciji programa KE moraju se dostaviti poštom Zdravstvenom savetu Srbije (Nemanjina 22-26, 11000 Beograd) u roku od 15 dana od dana objavljivanja Odluke na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije.

PREDSEDNIK ZDRAVSTVENOG SAVETA SRBIJE
Akademik Dragan Micić


Share
 
O B A V E Š T E NJ E – IZMENE PRAVILNIKA
petak, 12 februar 2016 15:32
Share

U skladu sa Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika (“Sl. glasnik RS”, br. 102/2015), koji se stupio na snagu dana 12. 12. 2015. godine, nakon čega je objavljen i na sajtu KBS dana 15. 12. 2015. godine, upućujemo Vas na ključne izmene:

- zdravstveni radnik obavezan je da ostvari 20 bodova u toku jedne licence godine odnosno 140 bodova u toku sedmogodišnjeg licencnog perioda skupljenih iz više različitih programa kontinuirane edukacije vezano za profesiju koju obavlja, a za koju se izdaje, odnosno obnavlja licenca

- broj sakupljenih bodova u toku jedne licence godine ne može biti manji od 10 bodova tj. ako zdravstveni radnik po isteku licencne godine nije stekao minimum 10 bodova, dužan je da podnese  zahtev za polaganje licencnog ispita nadležnoj komori u roku od 60 dana pre isteka licencne godine

Poštovani članovi KBS podsećamo Vas da je licencna godina za svakog člana vezana za datum koji je naveden na licenci.
Share
Poslednje ažurirano ( petak, 12 februar 2016 15:51 )
 
TABELA - PRIMEDBE - OKTOBAR 2015.
četvrtak, 24 decembar 2015 15:59
Share

Na osnovu člana 154. stav 2. tačka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (''Sl. glasnik RS'', br. 107/05) Zdravstveni savet Srbije donosi

O D L U K U

o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (KE) koji su razmatrani na osnovu PRIMEDBI na odluku Zdravstvenog saveta od 17.11.2015.


Akreditovani su svi programi kontinuirane edukacije sa dodeljenim bodovima kao što je navedeno u dokumentu pod nazivom Tabela-PRIMEDBE-oktobar 2015, koji čini prilog ove odluke i objavljen je na internet stranici Zdravstvenog saveta Republike Srbije istog datuma kada i ova Odluka. Organizatori kontinuirane medicinske edukacije čiji su programi akreditovani mogu polaznicima koji uspešno obave edukaciju dodeljivati broj bodova naveden u zbirnoj tabeli, koja je u prilogu ove odluke.

Organizatori akreditovanih programa KE su obavezni da u pisanoj formi obaveste Zdravstveni savet i nadležne komore zdravstvenih radnika, najkasnije tri nedelje ranije, o vremenu i mestu održavanja edukacije, a kod održavanja stručnog sastanka samo u slučaju promene navedenog termina. Posle sprovedene edukacije potrebno je dostaviti izveštaj o održanom akreditovanom programu kontinuirane edukacije Zdravstvenom savetu i nadležnim komorama, u roku od 15 dana od dana održavanja tog programa. Izveštaj treba da sadrži sledeće podatke: akreditacioni broj programa, datum donošenja odluke kojom je program akreditovan, dodeljen broj bodova za predavače i učesnike, spisak predavača i učesnika sa brojem licence i rezultate evaluacije (obavezna prosečna ocena opšte evaluacije programa kontinuirane edukacije). Rezultati evaluacije ne odnose se na stručne sastanke (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike «Službeni glasnik RS», broj 2/2011).

Organizatori akreditovanih programa KE su u obavezi da izdaju potvrdu o odslušanoj kontinuiranoj edukaciji najkasnije 3 nedelje od sprovedene kontinuirane edukacije.

Share
Poslednje ažurirano ( ponedeljak, 18 januar 2016 13:56 )
 
«StartPrethodni12345678910SledećiKraj»

Strana 1 od 10