TABELA - PRIMEDBE - APRIL 2016.
sreda, 06 jul 2016 09:15
Share

Na osnovu člana 154. stav 2. tačka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (''Sl. Glasnik RS'' 107/05) Zdravstveni savet Srbije donosi


O D L U K U

o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (KE) koji su razmatrani na osnovu PRIMEDBI na odluke Zdravstvenog saveta od 19.05 i 23.05.2016.

Akreditovani su svi programi kontinuirane edukacije sa dodeljenim bodovima kao što je navedeno u dokumentu pod nazivom Tabela-PRIMEDBE-april 2016, koji čini prilog ove odluke i objavljen je na internet stranici Zdravstvenog saveta Republike Srbije istog datuma kada i ova Odluka. Organizatori kontinuirane medicinske edukacije čiji su programi akreditovani mogu polaznicima koji uspešno obave edukaciju dodeljivati broj bodova naveden u zbirnoj tabeli, koja je u prilogu ove odluke.

Organizatori akreditovanih programa KE su obavezni da dostave izveštaje o održanim programima KE Zdravstvenom savetu Srbije i nadležnim komorama na propisanom obrascu (obrazac izvestaj FORMULAR i obrazac promena termina FORMULAR) poštom i u elektronskoj formi do 15. u mesecu za programe kontinuirane edukacije održane u prethodnom mesecu. Ako organizator na propisan način ne dostavi izveštaj, dostavi neuredan izveštaj ili ne obavesti nadležnu komoru o promeni vezanoj za održavanje programa - kontinuirane edukacije, ne može da sprovodi program kontinuirane edukacije i ne može da akredituje nove programe kontinuirane edukacije šest meseci od dana održavanja programa kontinuirane edukacije za koji organizator nije dostavio izveštaj, dostavio neuredan izveštaj ili nije obavestio nadležnu komoru o promeni održavanja programa kontinuirane edukacije. «Službeni glasnik RS», broj 23/2016).

Predsednik Zdravstvenog saveta Republike Srbije
Akademik Dragan Micić


Share
 
KME U INSTITUTU ZA PRIMENU NUKLEARNE ENERGIJE “INEP”, ZEMUN – 17. 06. 2016. GODINE
četvrtak, 02 jun 2016 12:53
Share

Obaveštavamo Vas da će se u okviru KME u Institutu za primenu nuklearne energije “INEP” u Beogradu održati kurs kontinuirane medicinske edukacije pod nazivom: "Bolesti digestivnog sistema i laboratorijska dijagnostika".

Vidi detaljnije: Pozivno pismo i Prijava


Share
Poslednje ažurirano ( četvrtak, 02 jun 2016 13:12 )
 
ZBIRNA TABELA KOMORE BIOHEMIČARA SRBIJE – APRIL 2016.
četvrtak, 02 jun 2016 12:41
Share

Na osnovu člana 154. stav 1. tačka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (''Sl. glasnik RS'', broj 107/05, 72/09-dr.zakon, 88/10, 99/10 i 57/11) Zdravstveni savet Srbije je doneo

O D L U K U

o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (u daljem tekstu: KE) prispelih na osnovu Javnog poziva objavljenog na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije i u sredstvima javnog informisanja 25.12.2015. godine (broj: 153-02-4254/2015-01) u aprilskom roku 2016. godine


Akreditovani su svi programi kontinuirane edukacije sa dodeljenim bodovima koji su navedeni u Zbirnoj tabeli ocenjenih programa KE, koja čini prilog ove odluke (dokument pod nazivom: Zbirna tabela KOMORE BIOHEMIČARA april 2016). Odluka je objavljena i na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije istog datuma kada je i ova odluka doneta. Organizatori kontinuirane edukacije čiji su programi akreditovani mogu polaznicima koji uspešno obave edukaciju dodeljivati broj bodova naveden u Zbirnim tabelama ocenjenih programa KE.

Programi KE akreditovani ovom odlukom mogu se realizovati u jednom ili više navrata do 23. 05. 2017. godine.
 
Organizatori akreditovanih programa KE su obavezni da u pisanoj formi obaveste Zdravstveni savet i nadležne komore zdravstvenih radnika, najkasnije sedam dana ranije, o vremenu i mestu održavanja edukacije, a kod održavanja stručnog sastanka samo u slučaju promene navedenog termina. Nakon svakog održanog akreditovanog programa kontinuirane edukacije, osim za stručne sastanke, organizator sprovodi evaluaciju tog programa, pri čemu se najmanje jedno pitanje odnosi na opštu evaluaciju tog programa koja se vrednuje ocenom u rasponu od 1 do 5. Svaki program kontinuirane edukacije vrednovan od strane slušalaca prosečnom ocenom manjom od 2. ne ispunjava uslove za dalje izvođenje. 

kontinuirane edukacije Zdravstvenom savetu Srbije i nadležnim komorama na propisanom obrascu (obrazac IZVEŠTAJ-KE i obrazac PROMENA-KE) poštom i u elektronskoj formi, do 15. u mesecu za programe kontinuirane edukacije održane u prethodnom mesecu. Izveštaj treba da sadrži sledeće podatke: akreditacioni broj programa, datum donošenja odluke kojom je program akreditovan, dodeljen broj bodova za predavače i učesnike, spisak predavača i učesnika sa brojem licence i rezultate evaluacije (obavezna prosečna ocena opšte evaluacije programa kontinuirane edukacije).

Primedbe na Odluku o akreditaciji programa KE moraju se dostaviti poštom Zdravstvenom savetu Srbije (Nemanjina 22-26, 11000 Beograd) u roku od 15 dana od dana objavljivanja Odluke na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije.

Predsednik Zdravstvenog saveta Republike Srbije
Akademik Dragan Micić

Share
 
KME U OB PIROT – 17. 06. 2016. GODINE
ponedeljak, 30 maj 2016 22:38
Share

Obaveštavamo Vas da će se u okviru KME u Opštoj bolnici Pirot održati nacionalni kurs II

kategorije sa temom: "Biomarkeri u praksi".

Vidi detaljnije


Share
 
OBAVEŠTENJE - POZIV ZDRAVSTVENOG SAVETA SRBIJE ZA AKREDITACIJU UDRUŽENJA
ponedeljak, 04 april 2016 19:47
Share

Zdravstveni savet Srbije je na osnovu Pravilnika o bližim uslovima za sprovođenje KME za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike ("Službeni glasnik RS", 23/2016) objavio poziv za akreditaciju udruženja zdravstvene struke kao organizatora KE.

Vidi detaljnije: www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs
Share
 
«StartPrethodni12345678910SledećiKraj»

Strana 1 od 11