PRAVILNIK O POKAZATELJIMA KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
petak, 17 mart 2017 18:20

Poštovane koleginice i kolege,

Obaveštavamo Vas da je u toku rad na izmeni i dopuni Pravilnika o pokazateljima kvaliteta zdravstvene zaštite („Sl. Glasnik RS“, br 49/2010). Uviđajući značaj dopune Pravilnika sa pokazateljima kvaliteta koji se odnose na rad medicinskih laboratorija u oblasti struke biohemičara, na nivou Komore biohemičara Srbije je odlukom Skupštine na V sednici održanoj dana 23.02.2017. godine, formirano Radno telo za izmenu i dopunu Pravilnika o pokazateljima kvaliteta zdravstvene zaštite.

Pozivamo Vas da uzmete učešće i uputite predloge za izmenu i dopunu Pravilnika o pokazateljima kvaliteta zdravstvene zaštite Komori do petka 24.03.2017.godine.

Svi pristigli prelozi biće razmotreni od strane Radnog tela za izmenu i dopunu Pravilnika o pokazateljima kvaliteta zdravstvene zaštite i kao i od strane Komisije za stručna pitanja Komore biohemičara Srbije, a usaglašeni predlozi biće upućeni Institutu za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“.

Uz srdačne pozdrave,
Prim. dr sc. med. Slavica Cimbaljević s.r.

Direktor
Komore biohemičara Srbije
 
PREDLOZI KBS U OKVIRU JAVNE RASPRAVE O NACRTU ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
četvrtak, 26 januar 2017 16:11

Poštovane koleginice i kolege,

Obaveštavamo Vas da je Komora biohemičara Srbije uzela aktivno učešće u Javnoj raspravi u vezi Nacrta Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o zdravstvenom osiguranju. U periodu trajanja Javne rasprave, Кomori biohemičara Srbije se obratio veliki broj članova sa predlozima i sugestijama. Svi predlozi su razmotreni od strane organa komore nakon čega je formiran sažetak predloga koji je upućen Ministarstvu zdravlja RS, kao i predlog da se u procesu izrade Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe, pri formiranju Radnih grupa Ministarstva zdravlja RS uvrste i predstavnici komora zdravstvenih radnika.

Vidi detaljnije: Dopis i Predlozi KBS upućeni Ministartsvu zdravlja RS

Ovakav način saradnje i komunikacije članova Komore i organa Komore nastaviće se i u narednom periodu. Upućujem poziv svima Vama, članovima Komore, da i dalje aktivno učestvujete u radu Кomore upućivanjem predloga koji bi doprineli unapređenju i boljem uređenju oblasti biohemije, a koje će Кomora biohemičara Srbije dalje zastupati.
Ponovo se pokazalo da su interesi svih nas koji radimo u laboratorijama zajednički nezavisno da li smo lekari ili farmaceuti, te je od izuzetnog značaja da svi zajedno radimo na unapređenju struke, kao i na očuvanju i jačanju naše komore.
Zahvaljujem se svima koji su učestvovali u javnoj raspravi i nadam se da će Ministarstvo zdravlja RS uvažiti naše predloge.


Srdačan pozdrav,

Dr sc. med. Slavica Cimbaljević    
Direktor Кomore biohemičara Srbije
 
JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI I NACRTU ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU
petak, 23 decembar 2016 11:02

Poštovane kolege,

Na sajtu Ministarstva zdravlja RS objavljen je Poziv za javnu raspravu o Nacrtu zakona o zdravstvenoj zaštiti i Nacrtu zakona o zdravstvenom osiguranju. Javna rasprava o Nacrtu zakona biće sprovedena u periodu od 26. decembra 2016. godine do 24. januara 2017. godine.

Kako je data mogućnost dostavljanja primedbi, predloga, inicijativa, komentara i sugestija, molimo Vas da se detaljnije informišete na: www.zdravlje.gov.rs

Raspored javnih rasprava u gradovima Srbije objavljen je na sajtu Ministarstva zdravlja RS.

S poštovanjem,

Dr sc. med. Slavica Cimbaljević
Direktor
Komore biohemičara Srbije

Poslednje ažurirano ( petak, 23 decembar 2016 12:03 )
 
ČESTITKA - SLAVA SV. VRAČA DAMJANA I KOZME
ponedeljak, 14 novembar 2016 09:34

Dragi članovi Komore biohemičara Srbije,

Svim koleginicama i kolegama od srca čestitam slavu, Sv. Vrača Damjana i Kozme, uz želju da budemo uspešni u svom radu i ponosni na privilegiju da se bavimo ovom humanom profesijom.

Dr sc. med. Slavica Cimbaljević
Direktor Komore biohemičara Srbije

Poslednje ažurirano ( utorak, 15 novembar 2016 11:42 )
 
LICENCNI ISPIT
ponedeljak, 24 oktobar 2016 14:06

Polaganje licencnog ispita sprovodi se na lični zahtev biohemičara, u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika (ukoliko član Komore nije stekao minimum 140 bodova za sedam godina, ili nije stekao minimum 10 bodova u jednoj licencnoj godini).

Biohemičar podnosi zahtev za polaganje licencnog ispita Centrali  Komore u Beogradu, najkasnije do 15. u tekućem mesecu (vreme između prijave i polaganja ispita je najmanje 15 dana).

Zahtev za polaganje licencnog ispita podnosi se u pisanom obliku, na propisanom obrascu (Prilog br. 1.). Licencni ispit se polaže usmeno ili pismeno.

Naknadu za polaganje licencnog ispita utvrđuje Skupština Komore. Naknadu uplaćuje biohemičar na tekući račun Komore. Kandidat je u obavezi da dokaz o izvršenoj uplati dostavi Komori najkasnije 7. dana pre datuma održavanja licencnog ispita. (Informacija o visini materijalnih davanja u KBS za 2016. godinu).

Ukoliko  biohemičar iz opravdanih razloga ne pristupi polaganju licencnog ispita, ima pravo na povraćaj novca uplaćenog na ime naknade za polaganje licencnog ispita. O razlozima biohemičar je dužan da pismeno obavesti Komoru najmanje 24 sata pre vremena utvrđenog za početak ispita, koja o tome obaveštava Komisiju za polaganje licencnog ispita.

Biohemičar koji iz neopravdanih razloga ne pristupi polaganju licencnog ispita ili ne obavesti Komoru u roku iz prethodnog stava, gubi pravo na povraćaj novca uplaćenog na ime naknade za polaganje licencnog ispita. Opravdanost razloga utvrđuje Komisija za polaganje licencnog ispita.

Poslednje ažurirano ( ponedeljak, 24 oktobar 2016 14:37 )
 
POČETAK RADA INFORMACIONOG SISTEMA
četvrtak, 20 oktobar 2016 15:09

Poštovanе koleginice i kolege,

Informacioni sistem na kome se u Кomori intenzivno radi proteklih meseci počinje sa radom. Na Vaše е-mail adrese dobićete od Кomore obaveštenje o načinu registracije i pristupu Vašim podacima. Obaveštenja će stizati sukcesivno kako se budu kompletirali podaci u Informacionom sistemu tako da nije moguće da svi članovi istovremeno dobiju obaveštenja.

Nadamo se da će ovaj način rada dati dobre rezultate i omogućiti Vam da uz velike obaveze koje imate u svakodnevnom radu na pristupačniji način uspostavite komunikaciju sa Vašom Komorom. U cilju unapređenja daljeg rada sve Vaše sugestije su dobrodošle.

Uz srdačne pozdrave,
Dr sc. med. Slavica Cimbaljević s.r.
Direktor Komore biohemičara Srbije

Poslednje ažurirano ( četvrtak, 20 oktobar 2016 15:12 )
 
RAD KOMORE BIOHEMIČARA SRBIJE U OKVIRU MEDICINSKOG FORUMA
utorak, 04 oktobar 2016 18:56

Poštovane koleginice i kolege,

Intenziviran je rad na izradi Nacrta o izmenama i dopunama Zakona o komorama zdravstvenih radnika, na nivou Radne grupe formirane od strane Ministra zdravlja RS, a čije članove čini predstavnik Ministarstva zdravlja, državni sekretar Prof. dr Berislav Vekić i Direktori komora zdravstvenih radnika. Sve predloge koje uputi Upravni odbor Komore biohemičara Srbije (KBS), Komisija za stručna pitanja KBS kao i članovi KBS, Direktor KBS će zastupati u okviru navedene Radne grupe.

Takođe od jula 2015. godine Komora biohemičara Srbije aktivno učestvuje u radu Medicinskog foruma, gde su uz saradnju sa ostalim komorama zdravstvenih radnika formirani predlozi za izmenu i dopunu Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji su upućeni Ministarstvu zdravlja. Rad Komore biohemičara Srbije u okviru Medicinskog foruma se nastavlja uz planiranu još intenzivniju saradnju.

Direktor Komore biohemičara Srbije
Dr sc. med. Slavica Cimbaljević s.r.

Vidi detaljnije: Dopis od predsednika Asocijacije zdravstvenih ustanova i privatnih praksi Srbije (PDF)


Poslednje ažurirano ( sreda, 05 oktobar 2016 00:04 )
 
REDOVNE SEDNICE UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA KBS
petak, 09 septembar 2016 13:15

Poštovane koleginice i kolege,

Upravni odbor (UO) i Nadzorni odbor (NO) Komore biohemičara Srbije (KBS) su na svojim redovnim sednicama održanim dana 07. 09. i 08. 09. 2016. godine, a shodno godišnjem planu rada, razmatrali rad i poslovanje KBS u prvih osam meseci tekuće godine.

UO KBS je analizirao aktivnosti koje je KBS preduzela u skladu sa odlukama donetim na prethodnim sednicama UO. Na ovoj sednici, pored detaljnih izveštaja predsednika UO i direktora KBS i o velikom broju uspešno ostvarenih aktivnosti Komore biohemičara u prethodnom periodu, akcenat je dat na poboljšanje organizacije Stručne službe KBS, koju po Statutu KBS utvrđuje UO Komore, na predlog direktora Komore. Razmatrani su predlozi u cilju iznalaženja najboljeg rešenja da se način pružanja pravne pomoći Komori biohemičara, koja je neophodna za svakodnevni rad, održi ali i unapredi u sledećem periodu. Kako je za zakonitost rada Stručne službe Komore odgovoran direktor Komore biohemičara, UO KBS je izrazio punu podršku predlozima direktora KBS.

NO KBS je u skladu sa ovlašćenjima predviđenim Zakonom o komorama zdravstvenih radnika i Statuta KBS, na sednici održanoj 08. 09. 2016. obavio detaljnu kontrolu poslovanja KBS i unutrašnji nadzor nad radom Komore. Izrazivši zadovoljstvo zbog načina rada i racionalnog finansijskog poslovanja, doneo je zaključak da se u narednom periodu sve aktivnosti usmere ka modernizaciji rada KBS, preusmeravanju raspoloživih sredstava na uvođenje i održavanje informacionog sistema koji će KBS još više približiti svojim članovima.
Data je preporuka ka daljoj štednji i ekonomičnom poslovanju zbog budućih aktivnosti Komore. Takođe, u potpunosti su podržani predlozi direktora KBS vezani za organizaciju Stručne službe KBS u narednom periodu.

Direktor KBS koristi i ovu priliku da se zahvali predsednicima i članovima organa KBS na angažovanju koje je visoko profesionalno i posvećeno, mada je u smislu finansijske nadoknade  volontersko.

Predsednik UO KBS
Prim. dr. sc Tatjana Vodnik s.r.

Predsednik NO KBS
Prof. dr Tatjana Cvetković s.r.

Direktor KBS
Dr sc. med. Slavica Cimbaljević s.r.

 
«StartPrethodni12345678910SledećiKraj»

Strana 1 od 14