RELICENCIRANJE
Share

O B A V E Š T E NJ E
o sprovođenju postupka relicenciranja

U skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika ("Sl. glasnik RS", br. 119/2007, 23/2009 и 40/2010) potrebno je da najmanje 60 dana pre isticanja važenja Vaše licence, a može i ranije, dostavite Komori Zahtev za obnavljanje licence tako što ćete:

1. Popunjene obrasce REL-1 i REL-2 (možete ih preuzeti ovde) poslati Komori putem pošte ili doneti u prostorije KBS, Stojana Aralice 10/3 na Novom Beogradu-Bežanijska Kosa, najkasnije 60 dana pre isticanja važnosti Vaše licence. Do tog datuma je neophodno da dostavite i sertifikate za poslednju licencnu godinu i uplatite članarinu za 2014. godinu, i prvi deo za 2015. godinu, ukoliko to već niste uradili.

2.
Izveštaj o broju ostvarenih bodova u toku licencnog perioda formiraće se iz elektronske baze Komore i biće Vam blagovremeno poslat na uvid.

3. Ukoliko u dobijenom obaveštenju dobijete informaciju da ste u dosadašnjem postupku ispunili sve uslove za obnavljanje licence potrebno je da izvršite uplatu:
    1. Iznos za izdavanje Licence 5.000,00 dinara
    2. Iznos za izdavanje izvoda iz Imenika je 1.000,00 dinara
    3. Iznos za izdavanje potvrda  je 200,00 dinara

U skladu sa Zakonom o komorama zdravstvenih radnika član 7. tačka 9. („Sl. glasnik RS“, br. 107/2005 i 99/2010),  stavke pod brojem 2. i 3. odnose se na sva izdavanja u toku jednog licencnog period od sedam godina.

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije je dalo saglasnost br. 500-01-251/2015-02 od 20. 02. 2015. godine, na odluku Skupštine Komore biohemičara Srbije o visini materijalnih davanja, objavljeno i u “Sl. glasniku RS” br. 22 od 27. 02. 2015. godine.

Molimo da navedene iznose uplatite odmah nakon dobijanja obaveštenja o ispunjenosti uslova za obnavljanje licence na tekući račun Komore biohemičara Srbije broj: 160-275336-23, Banca Intesa a.d., Beograd.

VAŽNO:  Poziv na broj  navesti BROJ LICENCE

*Primer uplatnice za troškove izdavanja licence, izvoda iz Imenika i potvrde:
Share
Poslednje ažurirano ( utorak, 22 septembar 2015 22:47 )
 
OBAVEŠTENJE-RADNA GRUPA
Share

Ministar zdravlja je doneo Rešenje o obrazovanju Radne grupe za izradu nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o komorama zdravstvenih radnika.

Vidi detaljnije


Share
Poslednje ažurirano ( utorak, 22 septembar 2015 11:59 )
 
SARADNJA KBS SA MINISTARSTVOM ZDRAVLJA I OSTALIM VAŽNIM INSITUCIJAMA ZDRAVSTVENOG SISTEMA REPUBLIKE SRBIJE
Share


U toku meseca jula aktivnosti u Komori biohemičara Srbije (KBS) su bile veoma brojne kako na nivou komore tako i u saradnji sa drugim institucijama.

30.07.2015. godine, na poziv Prof. dr Slavice-Đukić Dejanović, predsednice Odbora za zdravlje i porodicu Skupštine Srbije, predstavnici svih komora zdravstvenih radnika lekara, farmaceuta, biohemičara, stomatologa i medicinskih sestara i tehničara učestvovali su u radu 25. sednice Odbora za zdravlje i porodicu Skupštine Srbije. Poziv je usledio kao rezultat zajedničke identifikacije neophodnosti  izmena i dopuna Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika i izmena i dopuna Pravilnika o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike.

Vidi detaljnije
Snimak sednice (Preuzeto sa sajta Narodne skupštine)

29.07.2015. godine, na poziv Ministra zdravlja, ass dr Zlatibora Lončara, u prostorijama Ministarstva zdravlja održan je sastanak kome su prisustvovali direktori svih komora zdravstvenih radnika, Ministar i šef kabineta.

Vidi detaljnije Napomena: Kako su zaključci sastanka zajednički za sve komore kompletan tekst je preuzet sa sajta Lekarske komore Srbije)

22.07.2015. godine,
prof. dr Berislav Vekić, državni sekretar Ministarstva zdravlja RS, u prostorijama Ministarstva zdravlja održao je sastanak sa Predsednikom Skupštine KBS, Prim. dr sc. Zoricom Šumarac i direktorkom KBS mr sc. med. dr Slavicom Cimbaljević. Predstavnice KBS su tom prilikom iznele predloge za unapređenje kvaliteta rada kliničko-biohemijskih laboratorija, pri čemu su prenele i predloge proistekle iz sednice Skupštine KBS održane 20.07.2015.godine. Prof. dr Berislav Vekić je pokazao veliko interesovanje i poznavanje problematike vezane za poslove biohemije, te su dogovorene konkretne mere koje treba sprovesti.

Na poziv Prof. dr Berislava Vekića, državnog sekretara Ministarstva zdravlja RS, u prostorijama Ministarstva zdravlja održan je sastanak Radne grupe za izradu Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika i Pravilnika o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike. Na sastanku su predsednik Radne grupe Prof. dr Berislav Vekić, i predstavnici komora zdravstvenih radnika nastavili na radu izmene i dopune Pravilnika i za većinu spornih pitanja su usaglašena rešenja koja će omogućiti članovima komora da na pristupačniji način uz redovan rad rade na svom usavršavanju i održavanju licence.

21.07.2015. godine, direktor Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”, Prim. dr Dragan Ilić, je u prostorijama Instituta primio predstavnike Komore biohemičara Srbije, Prim. Dr sc. Zoricu Šumarac, mr sc. med. dr Slavicu Cimbaljević i Prim. dr Velibora Canića. Na sastnaku su razmatrana pitanja vezana za sprovođenje spoljašnjeg nadzora kao jedna od mera unapređenja kvaliteta rada kliničko-biohemijskih laboratorija.

20.07.2015. godine, održana je IV Sednica Skupštine KBS na kojoj su donete odluke o daljim aktivnostima komore, te je u skladu sa tim dana 22.07.2015. godine KBS pristupila potpisivanju Memorandum o saradnji Privredne komore, Ministarstva zdravlja i ostalih učesnika medicinskog sistema Srbije.

Vidi detaljnije


Share
Poslednje ažurirano ( ponedeljak, 03 avgust 2015 13:58 )
 
SEKCIJA ZA KLINIČKU BIOHEMIJU SLD - 27.06.2015.
Share

Poštovani,

kako na izbornoj sednici Skupštine sekcije za kliničku biohemiju SLD koja je održana u sobotu 20.06.2015. u 11h nije bio prisutan potreban broj članova sekcije (kvorum), obaveštavamo vas da će se ponovna izborna sednica Skupštine sekcije za kliničku biohemiju održati u subotu, 27.06.2015. u prostorijama SLD sa početkom u 11h.

S poštovanjem
Prof. dr Nataša Petronijević i prof. dr Aleksandra Isaković, Predsednik i
sekretar sekcije za kliničku biohemiju

Share
 
KOMORA BIOHEMIČARA SRBIJE ČESTITA SVOJIM ČLANOVIMA USPEŠNO RELICENCIRANJE
SharePoštovane koleginice i kolege biohemičari,

Kao kruna sedmogodišnjeg rada biohemičara i uspešnog relicenciranja u Komoru biohemičara Srbije su stigle licence sa novim licencnim periodom od sedam godina, a svečana dodela licenci je prvo organizovana u ogranku Vojvodina koji danas ima 153 članova. Dana 28. 04. 2015. godine u prostorijama “Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad” u Novom Sadu uručeno je 65 licenci biohemičarima koji su članovi Komore od prvog dana njenog osnivanja. Našu svečanost su uveličali gosti, Predsednik Izvršnog odbora Regionalne lekarske komore Vojvodina - Dr Taita Stojiljković, Predsednik Udruženja privatnih medicinskih laboratorija (UMLAB) Dr sc. Milan Ubavić, Direktor Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad - Prof. dr Veselin Dickov i direktor ProMedie - Mr sc. Goran Granić.

Ogranak Niš danas ima 178 članova, a u martu ove godine u procesu relicenciranja je bilo 100 članova, kojima su dana 11. 05. 2015. godine u prostorijama Instituta za javno zdravlje Niš “Pasterov zavod” svečano uručene nove licence. Članovi su se odazvali u velikom broju, bili su prisutni svi predstavnici ogranka Niš koji aktivno učestvuju u radu KBS, predsednik ogranka  Prim. dr sc. Lilika Zvezdanović-Čelebić,  Prof. dr Tatjana Cvetković predsednik Nadzornog odbora KBS, Dr sc. med. Vladan Ćosić član Upravnog odbora KBS, Dr sc. med. Slavica Kundalić dugogodišnji predsednik ogranka u ranijem sazivu, a posebnu čast nam je svojim prisustvom ukazala Prof dr Vida Đorđević.

Za 145 članova ogranka Beograd koji su ostvarili pravo na relicenciranje, svečano uručenje licenci je bilo 04. 06. 2015. godine. U svečanoj atmosferi podsetili smo se osnivanja komore, dodeljivanja prvih licenci, uručivanja licence sa rednim brojem I- 001 Prof. dr Nadi Majkić-Singh od strane tadašnjeg ministra zdarvlja. Kao vid stalne saradnje i pružanja podrške našoj komori sa nama su tog dana bili i direktor LKS prim dr Vesna Jovanović, direktor FKS mr  Svetlana Stojkov i predstavnik KMSZTS Dušica Biočanin. Čast nam je svojim prisustvom ukazala i Prof. dr Nataša Bogavac- Stanojević sa katedre za medicinsku Biohemiju Farmaceutskog fakulteta, što je još jedan dokaz da su naši fakulteti uz nas i po završetku studija i specijalizacija i to nam je velika motivacija da nastavimo naša usavršavanja i stičemo nova znanja.

Dana 12. 06. 2015. godine, direktorka KBS, mr sc dr Slavica Cimbaljević, je posetila Službu za laboratorijsku dijagnostiku Kliničkog centra Kragujevac i sa biohemičarima iz Šumadijskog okruga-Kragujevac održala radni sastanak na kome su razmatrana aktuelna pitanja i uručene licence.

Aktivnosti se nastavljaju, Komora je već pri kraju relicenciranja nove grupe biohemičara kojima je licenca istekla 30. 05. 2015. godine, a slede i nova relicenciranja. Osim toga nastavićemo zajednički rad sa ostalim komorama zdravstvenih radnika na rešavanju pitanja koja su važna i zajednička za sve komore, a naravno KBS će nastaviti saradnju sa svim institucijama koje mogu da doprinesu poboljšanju statusa biohemičara i načina sprovođenja naše struke.

Zahvaljujem se svim članovima KBS na saradnji tokom procesa relicenciranja, nadam se da ćemo uspešno nastaviti naš zajednički put i želim Vam puno uspeha u radu u novom licencnom periodu.

Direktor
Komore biohemičara Srbije
Mr sc. med. dr Slavica Cimbaljević s.r.

Galerija fotografija


Share
Poslednje ažurirano ( petak, 19 jun 2015 11:02 )
 
ShareDana 21. 05. 2015.  godine, u prostorijama Ministarstva zdravlja RS održan je sastanak Radne grupe za izradu Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika.

Na sastanku su predsednik Radne grupe Prof. dr Berislav Vekić, državni sekretar Ministarstva zdravlja RS i predstavnici komora zdravstvenih radnika razmatrali najvažija pitanja vezana za navedeni Pravilnik, pri čemu su u predloge izmena uneta zapažanja stručnih službi Ministarstva zdravlja RS, kao i višegodišnje iskustvo svih komora zdravstvenih radnika.

Vidi detaljnije: Rešenje o obrazovanju Radne grupe 1, Rešenje o obrazovanju Radne grupe 2


Direktor
Komore biohemičara Srbije
Mr sc. med. dr Slavica Cimbaljević s.r.

Share
 
SVEČANA DODELA LICENCI
Share


Poštovane kolege,

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je najveći broj biohemičara uspešno završio prvo relicenciranje i da je u toku dodela licenci:

- U ogranku Beograd svečano uručenje licenci održaće se dana 04. 06. 2015. godine u prostorijama Hotela "Mladost", ul. Bul oslobođenja br. 56a u Beogradu, sa početkom u 12h

U ostala dva Ogranka licence su uručene

- u ogranku Vojvodina dana 28. 04. 2015. godine u prostorijama Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad u Novom Sadu
- U Ogranku Niš dana 11. 05. 2015. godine u prostorijama Instituta za javno zdravlje Niš "Pasterov zavod" u Nišu


U ime Komore i u svoje ime čestitam svim biohemičarima koji su uspešno završili prvi licencni period i stekli pravo na Licence za samostalni rad i želim puno uspeha u radu u novom licencnom periodu.

Mr sc. med. dr Slavica Cimbaljević s.r.
Direktor Komore biohemičara Srbije
Share
Poslednje ažurirano ( utorak, 19 maj 2015 15:10 )
 
JUBILEJ BIOHEMIČARA
ShareDrage kolege,

U ime Komore i u svoje ime čestitam svim biohemičarima koji su uspešno završili prvi licencni period i dobili Rrešenja o obnavljanju licenci.

Najbolji način da započnemo novi licencni period je predstojeći jubilej, obeležavanje 60- godišnjice Društva medicinskih biohemičara Srbije u okviru "11th EFLM Symposium for Balkan Region" koji se održava 14. i 15. maja 2015. godine u Beogradu.

U očekivanju da se okupimo u što većem broju, da se podsetimo naše istorije, naučimo nešto novo i razmenimo iskustva upućujemo Vas da na sajtu Komore preuzmete:

- Registracioni list
- Program


Srdačno Vaša,
Mr sc. med. dr  Slavica Cimbaljević s.r.
Direktor Komore biohemičara Srbije
 
Share
 
«StartPrethodni12345678910SledećiKraj»

Strana 1 od 10